FAOS jubilæumsseminarer 2010

FAOS har i år eksisteret i 20 år. Det vil vi markere med en række eftermiddagsseminarer, der afholdes over tre onsdage i november.

Programmet vil ved alle tre seminarer bygge på oplæg fra FAOS' forskere omkring aktuelle forskningsresultater samt kommentarer fra inviterede organisations- og ministerierepræsentanter.

Det sidste seminar afsluttes med en reception.

Social dumping - status, nye tiltag og perspektiver
Onsdag den 3. november kl. 15.30-17.30, Københavns Universitet, Øster Farimagsgade 5, lokale 2.1.12
Udenlandske arbejdstagere og virksomheder har sat det danske aftalesystem under pres. Historier om lønninger, der ligger endog langt under overenskomsternes niveau, dukker løbende op i medierne. Men det er stadig uklart, hvor stort problemet er. Er det enkelthistorier, eller foregår der i større omfang systematisk betaling under overenskomstniveau? Ved overenskomstfornyelserne i foråret blev tiltag mod social dumping et centralt tema. Desuden er en opstramning af registeret for udenlandske tjenesteydere (RUT-registret) blevet iværksat. Hvad er erfaringerne med de nye overenskomstbestemmelser så langt, og hvad er forventningerne til den fremtidige registrering af udenlandske virksomheder og lønmodtagere? Yderligere er det hen over sensommeren blevet diskuteret, om det er nødvendigt med en eller anden form for lovregulering af mindsteløn fx via almengyldige overenskomstbestemmelser og ansvar for løn og arbejdsforhold ved udlicitering af arbejdsopgaver.

Oplæg fra FAOS ved Klaus Pedersen og Søren Kaj Andersen:

1. Hvor mange østeuropæere arbejder i Danmark - hvad ved vi?
2. Tiltag mod social dumping i overenskomsterne - hvad er sket?
3. Kædeansvar og almengyldige overenskomster - hvad er perspektiverne?

Oplæggene vil løbende blive kommenteret af:
Direktør Peter Stenholm, Dansk Byggeri
Forhandlingssekretær Ole Christensen, 3F/Byggegruppen

Udviklingen i den faglige organisering - årsager og konsekvenser for den danske model
Onsdag den 10. november kl. 15.30-17.30, Københavns Universitet, 
Bispetorvet 1-3, auditorium 214, 2. sal
Både fagforeningernes og a-kassernes organisationsgrad er faldet i perioden siden 1994. Især er antallet af dobbeltmedlemmer, dvs. medlemmer af såvel fagforening som a-kasse, der har udgjort kernen i aftalemodellen, gået ned. Dermed svækkes en afgørende forudsætning for et aftalebaseret reguleringssystem. Det er ikke mindst LO-organisationerne - både fagforeninger og a-kasser - der har tabt medlemmer. En væsentlig del af forklaringen er ændringer i uddannelses- og erhvervsstrukturerne, men det er også et udtryk for stigende vanskeligheder med at rekruttere og fastholde lønmodtagere, der enten holder sig uden for faglige organisationer og a-kasser eller tilslutter sig de alternative 'gule' organisationer. De bliver 'free-ridere' eller gratister, der sparer kontingentet, men alligevel som hovedregel får andel i overenskomsternes goder. Hvordan reagerer fagbevægelsen, og hvilke perspektiver tegner sig?

Oplæg fra FAOS ved Jesper Due og Jørgen Steen Madsen:

1. Faldet i den faglige organisationsgrad - årsager og effekter
2. Faldende overenskomstdækning og konsekvenserne heraf
3. Norske tilstande - fremtiden for den danske model med svækket legitimitet

Oplæggene vil løbende blive kommenteret af:
Vice adm. direktør Kim Graugaard, DI
Gruppeformand Mads Andersen, 3F/Industri

Tillidsrepræsentanten anno 2010 - en noget anderledes arbejdsplads end i 1998
Onsdag den 17. november kl. 15.30-17.30, Københavns Universitet,
Bispetorvet 1-3, auditorium 214, 2. sal
Tillidsrepræsentanten står anno 2010 over for en række nye udfordringer - ikke mindst fordi deres arbejdsopgaver og arbejdsplads er under stadig forandring. Resultater fra et nyt projekt udført af FAOS i samarbejde med LO 'Tillidsrepræsentanten i fokus 2010' viser, at mens samarbejdsrelationerne til ledelsen er blevet bedre siden 1998, stiller den stadig mere heterogene medarbejdergruppe nye krav til tillidsrepræsentanten. I takt med at uorganiserede og medlemmer af de alternative fagforeninger udgør en stadig større gruppe på arbejdspladsen, er det på mange arbejdspladser blevet sværere at samle medarbejderinteresserne. Desuden stiller balancen mellem det kollektive og individuelle nye krav til tillidsrepræsentanternes kompetencer. Undersøgelsen er spørgeskemabaseret og både tillidsrepræsentanter, kolleger, ledere og afdelingsrepræsentanter har besvaret de omfattende spørgeskemaer.

Oplæg fra FAOS ved Trine P. Larsen:

1. Samarbejdet mellem TR, ledelsen og kollegerne - udfordringerne anno 2010!
2. 'De gule' og de uorganiserede - konsekvenser for samarbejdet på arbejdspladsen?

Jesper Due er ordstyrer.

Oplæggene vil løbende blive kommenteret af:
Vice adm. direktør Kim Graugaard, DI
Tidligere gruppeformand Børge Frederiksen, 3F/Industri

I forlængelse af det sidste seminar onsdag den 17. november fejres FAOS' 20 års jubilæum ved en reception fra kl. 17.30 til 19.00. Receptionen finder sted i auditorium 214

NB: Tilmelding til seminarerne foregår via mail til ct@faos.dk