Ph.d.-forsvar: Kollektivt samarbejde under effektivisering

Nana Wesley HansenLokalt findes der to forskellige former for samarbejde, med hver deres egen handlingslogik, som har afgørende betydning for, hvordan opgaverne løses i samarbejdet på den offentlige arbejdsplads under effektivisering. Det konkluderer Nana Wesley Hansen fra FAOS i sin ph.d.-afhandling 'Kollektivt samarbejde under effektivisering' finansieret af KL og KTO.

Det formelle samarbejdssystem i kommunerne – MED-systemet – er tænkt som et integreret enhedssystem, men i praksis udvikles to samarbejdsformer, viser afhandlingen: Et repræsentativt politisk system på de centrale niveauer i den bureaukratiske organisation og et arbejdspladsbaseret samarbejdssystem i de enkelte produktionsenheder. Sammenkædningen af disse to er essentiel for, at samarbejdet på de centrale niveauer skal kunne kvalificere opgaveløsningen, pointerer Nana Wesley Hansen. Vil man udvikle samarbejdssystemet, er det med andre ord denne kobling, som med fordel kan styrkes.

Mens ledere og medarbejderrepræsentanter i samarbejdet på de centrale bureaukratiske niveauer i kommunerne handler strategisk-politisk, handler parterne anderledes ’snarrådigt’ i den enkelte produktionsenhed. Her er det ikke på forhånd givne interesser, som former et strategisk samarbejde, men derimod en kontinuerlig kollektiv tilpasning til de mange forandringer, som rulles ud i den offentlige organisation. Afhandlingen viser, at det ’snarrådige’ samarbejde på arbejdspladsen i vidt omfang bidrager til opgaveløsningen under stramme økonomiske rammevilkår. Her kan man fx udarbejde fælles rammer for besparelser, uden at velfærden forringes, bearbejde sygefraværet effektivt eller gennemføre personalepolitikker, der kan lette omstruktureringsprocesser for medarbejderne.

Nana Wesley Hansen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lige inden jul fremlagde Nana Wesley Hansen hovedpunkterne i sin afhandling ved et velbesøgt ph.d.-forsvar. I bedømmelsesudvalget sad lektor Carsten Strøby Jensen, Sociologisk Institut, Københavns Universitet (formand), professor Ann Westenholz, Institut for Organisation, Copenhagen Business School, og forskningsleder Sissel C. Trygstad, Fafo, Oslo.

Ph.d.-afhandlingen

Afhandlingen introducerer en ny-institutionalistisk begrebsdannelse omkring multiple institutionelle logikker med det formål at kunne kombinere IR-teoriens stærke forståelse for den institutionelle strukturering af arbejdsmarkedet med indsigter i ledelses- og professionsdannelser, som også har betydning for praksis i samarbejdet på arbejdspladsen. I afhandlingen argumenteres der dog samtidig for, at forståelsen af de institutionelle logikker må modereres for at kunne operationalisere dem til studiet af praksis i kollektivt samarbejde, hvor logikkerne sjældent optræder entydigt, men derimod snarere kombineres temmelig kreativt.

Afhandlingen kan købes hos Akademisk Boghandel, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K.

Læs mere om afhandlingen i artiklen Kommunernes organisatoriske hierarki styrer samarbejde på KU's hjemmeside eller i FAOS information nr. 2 2013