Kursusrække: Insidere og outsidere; den danske models rækkevidde

Efterårssemestret 2011

Skemaoplysninger: Tirsdage kl. 13-15 i uge 36-41 samt 43-48 (efterårsferie i uge 42)
Sted: CSS (Center for Sundhed og Samfund), Københavns Universitet
Point: 10 ECTS
Litteratur: Der vil blive lavet et kompendium, som kan købes i Akademisk Boghandel på CSS (Øster Farimagsgade 5, bygning 7) inden kursusstart. Læsemængden er ca. 800 sider
Studieordning: KA-2005
Fagkategori: Sociologiske Temafag
Koordinator: Trine P. Larsen, tpl@faos.dk  

TILMELDING: Senest 10. juni 2011. Ansatte fra organisationer, ministerier mv. kan tilmelde sig via mail til tpl@faos.dk, studerende henvises til selvbetjeningen på KUnet.

FAOS udbyder i efterårssemestret kurset Insidere og outsidere – den danske models rækkevidde, som består af 12 lektioner. Det henvender sig bredt til både samfundsfaglige studerende og ansatte fra organisationer, ministerier mv., der er interesserede i emnet.

Kursusbeskrivelse
Formålet med kurset er at præsentere såvel empiri som teori om, hvordan den danske model i større eller mindre grad skaber outsidere på det danske arbejdsmarked.

Insider og outsider-problematikken i forhold til den danske model er blevet vigtigere i takt med, at den etablerede fagbevægelse oplever faldende medlemstal, og at flere lønmodtagere fravælger arbejdsløshedsforsikringen. Samtidigt udgør nye lønmodtagergrupper, såsom indvandrere, arbejdsmigranter, bureauvikarer, folk i fleksjob og freelancere en stadig større del af det danske arbejdsmarked. Også på arbejdsgiversiden kan man tale om en insider/outsider-problematik. Udenlandske virksomheder overtager i stigende grad danske koncerner og melder sig ikke nødvendigvis ind i danske arbejdsgiverorganisationer - de holder sig dermed ude af den danske model.

Hvis flere grupper på arbejdsmarkedet ikke omfattes af de overenskomster og aftaler, som parterne indgår på henholdsvis nationalt, sektor-, og virksomhedsniveau synes den danske arbejdsmarkedsregulering at være under pres. Den gennemgående tese i kurset er, at det danske arbejdsmarked i et vist omfang bevæger sig i retning af en øget segmentering. Det vil sige et arbejdsmarked, hvor en større gruppe af lønmodtagere og arbejdsgivere ikke omfattes af det etablerede system med dets relative høje organisationsprocenter, kollektive overenskomster, fuldtidsstillinger og almene ansættelseskontrakter, men i stedet vælger at udvikle deres egen praksis og aftaler. Den form for udhuling af den danske model kan få mærkbare konsekvenser, eftersom faldende organisationsprocenter med tiden kan betyde, at overenskomstdækningen på arbejdsmarkedet mindskes og arbejdsmarkedsorganisationerne svækkes. Det kan dermed give anledning til et øget behov for lovgivning, der kan dække restgrupperne på arbejdsmarkedet.

Begreberne insidere og outsidere skal forstås i forhold til den danske model og indeholder en række forskellige kriterier. Et kriterium er, at en lønmodtager kan betragtes som en outsider, hvis vedkommende ikke er dækket af en overenskomst og/eller ikke er medlem af den etablerede fagbevægelse. Insidere er derimod lønmodtagere, der arbejder på en overenskomstdækket arbejdsplads og er medlem af den etablerede fagbevægelse. Et andet kriterium handler om valg og tvang. Nogle lønmodtagere vælger frivilligt at stå udenfor ved at fravælge fagforeningsmedlemskab, a-kasseforsikring mv., mens andre ufrivilligt bliver outsidere, eftersom de arbejder på det uorganiserede arbejdsmarked. Et tredje kriterium er, om overenskomstdækning og fagforeningsmedlemskab har betydning for den enkelte lønmodtagers arbejdsvilkår og socio-økonomiske status. I den forbindelse kan det være, at overenskomsternes mange muligheder primært kan udnyttes af kernemedarbejdere. Andre grupper kan derimod have vanskeligt ved at være med, selvom de både er medlem af fagforeningen og arbejder på en overenskomstdækket arbejdsplads. Det kan fx være tidsbegrænset ansatte, indvandrergrupper, bureauvikarer og freelancere. Det er problemstillinger som disse, der vil blive taget op og diskuteret i kursusforløbet.

Undervisningsform
Undervisningen foregår som holdundervisning, hvor underviseren indleder med et oplæg af ca. 1 ½ times varighed, hvorefter resten af dobbeltlektionen bruges på at diskutere lektionens tema med udgangspunkt i underviserens oplæg.

Eksamensform (kun for studerende)
Den studerende skal under kurset erhverve sig viden om arbejdsmarkedet og dets randgrupper samt kunne forholde sig kritisk til de teoretiske og empiriske bidrag inden for segmenteringslitteraturen. Derudover skal den studerende kunne demonstrere et godt overblik over pensum og evne til at udvælge relevant litteratur i forbindelse med eksamen.

Afløsningsopgave med petitum eller
Mundtlig eksamen med synopsis
Bedømmelse: Karakter efter 7-trins-skalaen
Censur: Intern censur

Afløsningsopgave:
Kan afvikles individuelt eller i gruppe (max 4. personer pr. gruppe)
Omfang: Max 15 sider á 2400 tegn. Ved gruppebesvarelse tillægges 7,5 sider á 2400 tegn pr. ekstra studerende
Bemærk: Ved gruppebesvarelser skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres

Mundtlig eksamen med synopsis:
Individuel opgave, kan afleveres i gruppe
Omfang: Synopsis på max 3 sider á 2400 tegn
Bemærk: Synopsen er beregnet som diskussionsgrundlag og indgår ikke i bedømmelsen

Eksamensform vælges ved eksamenstilmelding. Eksamenstilmelding sker samtidig med kursustilmeldingen. Se yderligere informationer på Sociologisk Instituts undervisningsside.

Download indledende kapitel fra antologien Insidere og outsidere - den danske models rækkevidde

Kurset består af 12 lektioner

  • 1. november - lektion 8: Nye arbejdsmigranter på det danske arbejdsmarked - "Østarbejderne" ved Jens Arnholtz Hansen og Nana Wesley Hansen (udgået)