Aktører i krydsfeltet mellem regulering af løn- og arbejdsvilkår og velfærdsområder

Projektet var et politologisk-sociologisk studie, der bibragte viden om udviklingen i samspillet mellem arbejdsmarkedets parter og det politisk-administrative system på nationalt niveau i Danmark. Grundantagelsen i projektet var, at der dels gennem det sidste tiår er sket et stigende overlap og skabt en gråzone mellem reguleringsområder, som parterne tidligere var mere eller mindre enerådende på (overenskomstområdet), og områder, hvor det politisk-administrative system var nærmest enerådende (velfærdspolitiske områder som socialpolitik, pensioner og familiepolitik), dels at dette nye overlap påvirker relationerne mellem arbejdsmarkedets parter og det politiske system.

Det var således projektets hovedformål for det første at analysere, hvorfor overlappet har fundet sted, og om udviklingen i overenskomsternes bredde er forbundet med udviklingen i partsinddragelsen i de velfærdspolitiske områder, eller om der er tale om to adskilte udviklinger. For det andet skulle projektet analysere, hvordan dette overlap har påvirket relationerne mellem parterne og det politisk-administrative system, herunder i hvilket omfang og på hvilke områder overlappet er fulgt af a) konsensus mellem de involverede om en ny 'kompetence-deling' eller b) konflikt, samt om reguleringen er karakteriseret af x) komplementære roller og en klar 'kompetence-deling' eller y) uklare/overlappende kompetencer og 'styringsflimmer'. Analysen skulle på den måde være med til at reformulere/forfine forståelsen af den danske model for arbejdsmarkedsregulering.

Som en del af projektet blev bl.a. bogen Regulering af arbejde og velfærd - mod nye arbejdsdelinger mellem staten og arbejdsmarkedets parter af Mikkel Mailand udgivet ved Djøfs forlag i 2008.

FAOS-medarbejdere på projektet: Mikkel Mailand

Læs mere om bogen Regulering af arbejde og velfærd - mod nye arbejdsdelinger mellem staten og arbejdsmarkedets parter