Globalisering, regionalisering og de faglige organisationer

FAOS er en del af et fælles nordisk forskningsprogram med titlen: Globalisering, regionalisering og arbeidslivsorganisering. Endringer i de nordiske fagorganisasjonenes nasjonale handlingsvilkår og internasjonale strategier på terskelen til det 21. århundret. Den norske titel skyldes, at initiativet til dette forskningsarbejde udgår fra Institutt for arbejdslivs- og velfærdsforskning, Fafo, i Oslo.

Formålet har været at undersøge, hvilke konsekvenser globalisering og regional integration i Europa i de sidste årtier har haft for de nordiske fagforeningers nationale handlemuligheder og internationale strategier. Programmet koncentrerer sig om komparative analyser af sammenhængen mellem to hovedproblemstillinger: Det drejer sig for det første om, hvilke konsekvenser den internationale økonomiske og politiske udvikling har haft for de nationale fagbevægelsers magtgrundlag, organisering og roller inden for de forskellige nordiske arbejdsmarkedssystemer. Dernæst i hvilken grad sådanne udviklingstræk har bidraget til fremkosten af nye faglige samarbejdsmønstre i Norden med det formål at udvikle en international arbejdsmarkedsregulering og samordning af kollektive forhandlinger over landegrænserne. Disse overordnede spørgsmål belyses gennem en række projekter, hvor de deltagende nordiske forskningsinstitutter skiftes til at have den koordinerende rolle. Ud over Fafo og FAOS deltager det svenske Arbeidslivsinstitut og Labour Institute i Helsinki. I programmets første fase (2001-2002) udarbejdedes tre rapporter og en survey:

1) Ændringer i de nordiske landes løn- og indkomstpolitik set i relation til ydre vilkår ( makro-økonomiske rammer, EMU osv.)

2) Interessespil, implementering og ny regulering - om konsekvenserne af europæiske direktiver på de nordiske arbejdsmarkeder. Et case-studie af aftalerne om deltidsarbejde og tidsbegrænset ansættelse.

3) Konsekvenser af ydre ændringer i handelsmønstre og ind-/udgående investeringer for produktion, beskæftigelse og medlemsgrundlag i fagbevægelsen i de nordiske lande.

4) Survey - Nordiske fagforbunds og hovedorganisationers internationale arbejde. Gennemførelse af en fællesnordisk survey om organisationernes internationale aktiviteter, organisering, ressourceforbrug, finansiering, samordning mv.

I programmets anden fase (2002-2003) udarbejdedes case-studier af 4 forbundsområder og de faglige hovedorganisationernes internationale arbejde. Et hovedmål med studierne i denne fase var at kortlægge hvilke motiver, tolkninger, reelle hensyn og strategiske analyser, de forskellige faglige aktører lægger til grund for valgte handlinger/politikker:

De fire sektorer, der blev analyseret var: metal, finanssektoren, landtransport og telekommunikation.

Resultaterne af forskningsprogrammet er præsenteret i separate publikationer. Forskningsprogrammet blev ledet af dr.phil. Jon Erik Dølvik, Fafo, og basisfinansieringen af programmet kom fra Det norske Forskningsråd. Fra dansk side var LO medfinansierende.

FAOS-medarbejdere på projektet: Søren Kaj Andersen, Christina Colclough, Malene Nordestgaard, Lene Hyldtoft