Det udvidede EU og den frie bevægelighed for arbejdstagere og tjenesteydere

Projektet var et led i opfølgningen på den politiske Østaftale vedrørende vandrende arbejdstagere fra de nye EU-lande. Det centrale spørgsmål for projektet var, hvordan det overvejende overenskomstregulerede danske arbejdsmarked bliver udfordret af den fri bevægelighed for arbejdstagere og tjenesteydere fra de nye EU-lande, hvor det aktuelle niveau for løn- og arbejdsforhold ligger væsentligt under forholdene i Danmark. Den anden side af projektet fokuserede på de sektorer på det danske arbejdsmarked, som oplever et stigende behov for arbejdskraft.

Over for de øgede bevægelser over grænserne i EU står, at der end ikke tilnærmelsesvist er sket en tilsvarende integration af EU-landenes arbejdsmarkedsmodeller; de nationalt funderede arbejdsmarkedsmodeller er i vid udstrækning fortsat intakte. Sammenlignet med hovedparten af EU er det danske arbejdsmarked kendetegnet ved arbejdsmarkedets frie overenskomstregulering, hvor offentlig regulering af løn- og arbejdsvilkår er stærkt begrænset. Andre steder i Europa ser man, at fx minimumsløn fastsættes ved lovgivning; en model der udløser muligheden for myndighedskontrol og sanktionering gennem den almindelige offentlige administration og domstolssystemet. I modsætning hertil påhviler det de danske organisationer selv at kontrollere og sikre danske løn- og arbejdsvilkår uden hjælp fra myndighederne bortset fra tilfælde, hvor der er tale om illegalt ophold. Af samme grund udgør åbningen af det danske arbejdsmarked for arbejdstagere og tjenesteydere fra lavtlønsøkonomier i Øst- og Centraleuropa særlige udfordringer for den danske arbejdsmarkedsmodel.

Et vigtigt element i projektet var at analysere og beskrive vekselvirkningerne mellem dansk arbejdsmarkedsregulering og EU-regulering i relation til arbejdskraftens fri bevægelighed. Hermed tænkes især på samspillet mellem danske kollektive overenskomster samt lovgivning over for håndhævelsen af EU-regulering i forhold til vandrende arbejdstagere og tjenesteydere.

Ud over faktuelle oplysninger om omfang og type af østarbejdskraft byggede projektet på interview med repræsentanter fra de relevante aktører på området; lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer, østarbejdere og myndigheder.

Under projektet er der bl.a. udarbejdet to rapporter: Østaftalen - individuelle østarbejdere. Præsentation og vurdering af udfordringerne for det danske arbejdsmarked af arbejdskraftens fri bevægelighed i EU/EØS (1. delrapport) og Det udvidede EU og den fri bevægelighed for østtjenesteydere. Omfang og effekter på det danske arbejdsmarked (2. delrapport). I foråret 2009 afsluttedes projektet med en international konference, hvor en samlet projektrapport blev præsenteret og diskuteret. Rapporterne indgår desuden i et ph.d.-projekt af Klaus Pedersen med titlen Det udvidede EU og den frie bevægelighed for arbejdstagere og tjenesteydere.

Projektet blev udført af FAOS for Beskæftigelsesministeriet.

FAOS-medarbejdere på projektet: Klaus Pedersen, Søren Kaj Andersen

Læs rapporterne Østaftalen - individuelle østarbejdere. Præsentation og vurdering af udfordringerne for det danske arbejdsmarked af arbejdskraftens fri bevægelighed i EU/EØS og Det udvidede EU og den fri bevægelighed for østtjenesteydere. Omfang og effekter på det danske arbejdsmarked