Mellem lov og praksis i europæisk arbejdsmarkedspolitik

Med udgangspunkt i implementeringen og retshåndhævelsen af EU-direktiver i medlemsstaterne analyseredes det, hvorledes EU-baseret arbejdsmarkedslovgivning implementeres og gennemføres i praksis. Projektet blev gennemført som en komparativ retssociologiosk analyse, hvor Danmark sammenlignes med Finland, Frankrig, Storbritannien og Tyskland.

Formålet med analysen var - gennem casestudier af implementeringen af arbejdstidsdirektivet og deltidsdirektivet - at afdække konsekvenserne af den tiltagende europæiske arbejdsmarkedsregulering for EU-medlemslandenes nationale arbejdsmarkedsmodeller, herunder konsekvenserne for den danske model for aftaleimplementering i forhold til en lovgivningsbaseret model.

De analytiske omdrejningspunkter i projektet var på baggrund af studier af relevante arbejdsmarkedsteorier, retstraditioner og casestudier i de fem lande bl.a.:

1) Hvordan reguleringen af de nationale arbejdsmarkedssystemer og EU-reguleringen tilpasses hinanden, herunder implementeringsstrategier og baggrunden herfor hos parterne i de fem lande og 2) Konsekvenser og evt. ændringer i landenes nationale organisations- og aftalesystem som følge af den valgte form for implementering.

Casestudierne forelå som en fortolkning af de implementerede EU-direktiver og som en analyse af valgte implementeringsprocedurer i forbindelse hermed i de fem lande. I projektet udarbejdedes tre delrapporter, hvoraf den første, Kollektiv overenskomstregulering - model og virkelighed, blev færdiggjort i august 2002.

Projektet var et ph.d.-projekt ved Københavns Universitet, som blev færdiggjort i august 2006 i samarbejde med LO. 

FAOS-medarbejdere på projektet: Jytte Kaltoft Bendixen