Insidere og outsidere - den danske models rækkevidde

Insider og outsider problematikken i forhold til den danske model er blevet vigtigere i takt med, at den etablerede fagbevægelse oplever faldende medlemstal, og at flere lønmodtagere fravælger arbejdsløshedsforsikringen. Samtidigt udgør nye lønmodtagergrupper, såsom indvandrere, arbejdsmigranter, bureauvikarer, folk i fleksjob og freelancere en stadig større del af det danske arbejdsmarked. Også på arbejdsgiversiden kan der tales om en insider/outsider problematik. Udenlandske virksomheder overtager i stigende grad danske koncerner og melder sig ikke nødvendigvis sig ind i danske arbejdsgiverorganisationer - de holder sig dermed ude fra den danske model. Hvis flere grupper på arbejdsmarkedet ikke omfattes af de overenskomster og aftaler, som parterne indgår på henholdsvis nationalt, sektor, og virksomhedsniveau synes den danske arbejdsmarkedsregulering under pres.

Projektets formål var at undersøge, i hvilken udstrækning den danske model i større eller mindre grad skaber outsidere på det danske arbejdsmarked. Den gennemgående tese i projektet er, at det danske arbejdsmarked i et vist omfang bevæger sig i retning af øget segmentering. Det vil sige et arbejdsmarked, hvor en større gruppe af lønmodtagere og arbejdsgivere ikke omfattes af det etablerede system med dets relative høje organisationsprocenter, kollektive overenskomster, fuldtidsstillinger og almene ansættelseskontrakter, men i stedet vælger at udvikle deres egen praksis og aftaler. I den forbindelse blev det undersøgt, i hvilken udstrækning fagforeningsmedlemskab og overenskomstdækning har betydning for forskellige lønmodtagergruppers løn og arbejdsvilkår samt socio-økonomiske status.

Teoretisk trækker projektet på bidrag indenfor sociologien, segmenteringslitteraturen, politisk økonomi og neoklassisk arbejdsmarkedsøkonomi. Projektets empiriske materiale er baseret på en række undersøgelser udført af FAOS medarbejdere inden for den forrige og nye programperiode. Projektet er mundet ud i en antologi, der blev publiceret på DJØF's forlag i efteråret 2011.

Læs mere om antologien Insidere og outsidere - den danske models rækkevidde på DJØF’s hjemmeside.

Projektet blev ledet af Trine P. Larsen, og øvrige medarbejdere fra FAOS, som deltog i projektet var Jesper Due, Jørgen Steen Madsen, Steen E. Navrbjerg, Søren Kaj Andersen, Mikkel Mailand, Carsten Jørgensen, Jens Arnholtz Hansen Nana Wesley Hansen og Christian Lyhne Ibsen. Derudover deltog Maria da Paz Campos Lima fra Lisbon's Universitet.