12. juli 2011

Internationaliseringens udfordringer for den danske aftalemodel

De nordiske aftalesystemer står over for en række udfordringer som følge af europæiseringen og internationaliseringen mere generelt. Nogle udfordringer relaterer sig til videreudviklingen og styrkelsen af den europæiske og nationale sociale dialog samt det tværnationale samarbejde på koncernniveau inden for det kollektive aftalesystem. Andre udfordringer er mere landespecifikke, og i nogle tilfælde retter disse udfordringer sig mod specifikke sektorer.

I projektet undersøgtes en række udfordringer, som de nationale aftalesystemer står over for i Danmark, Estland, Nordirland (Storbritannien) og Sverige. Fokus var især på finanssektoren, som i vid udstrækning blev brugt som en prisme til at analysere de mere generelle udfordringer, som især de nordiske arbejdsmarkedssystemer står over for som følge af den europæiske integration.

Undersøgelsen var baseret på 35 interview med repræsentanter fra EU-Kommissionen, nationale ministerier, europæiske og nationale fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer. Analyserne viser, at der tegner sig tre overordnede udfordringer: For det første det europæiske tværnationale samarbejde; for det andet udfordringer for de nationale aftalesystemer i finanssektoren; og for det tredje lokale udfordringer for aftalesystemet i finanssektoren. Hovedargumentet er, at en form for spill-over har fundet sted ikke kun på tværs af sektorer på EU-niveau, men også i de enkelte medlemsstater, hvor nogle europæiske politikker i flere tilfælde har resulteret i, at nye initiativer er blevet udviklet på lokalt og sektorplan med henblik på at imødegå de europæiske udfordringer såsom ideen om et europæisk tvisteløsningssystem. Håndteringen af de europæiske udfordringer afhænger i vid udstrækning af medlemsstaternes regulerings-traditioner for arbejdsmarkedet, aktuelle magtspil mellem arbejdsmarkedets parter og de politiske institutioner samt den pågældende europæiske politik. Af den grund er rækken af europæiske udfordringer blevet håndteret forskelligt af de nationale parter selv blandt medlemsstater med stærke traditioner for aftaleregulering.

FAOS-medarbejdere på projektet: Trine P. Larsen, Steen E. Navrbjerg, Katrine Søndergaard.

Læs mere i forskningsnotatet Internationaliseringens udfordringer for den danske aftalemodel. En analyse med fokus på FTF og Finanssektoren