Tillidsrepræsentantundersøgelsen 1998

I 1998-99 udgav FAOS i samarbejde med LO en omfattende undersøgelse af tillidsrepræsentantens arbejdsvilkår og holdninger til arbejdsliv, fagligt arbejde og livet i almindelighed. Undersøgelsen baserer sig både på spørgeskemaer og interview, og i alt deltog 7.604 tillidsrepræsentanter fra 20 forbund under LO i spørgeskemaundersøgelsen, mens mere end 50 tillidsrepræsentanter og ledere blev interviewet.

Resultaterne er mangfoldige og opdelt i fem tema-rapporter og tre bøger. Den første temarapport, Tillidsrepræsentant '98, giver en profil af tillidsrepræsentanterne. Her redegøres for alders- og kønssammensætning, hvorfor man vælger at blive tillidsrepræsentant og den typiske tillidsrepræsentants anciennitet. Også familieforhold, branchetilknytning og uddannelsesbaggrund beskrives.

Temarapport 2, Den samarbejdende tillidsrepræsentant, drejer sig om arbejdspladsforhold. Tillidsrepræsentanten er stødpuden mellem ledelse og medarbejdere, både når det drejer sig om samarbejde, og når der er konflikter. Det er tillidsrepræsentanten, som skal formidle til to parters synspunkter, og det er for mange netop det spændende ved at være tillidsrepræsentant. Men mange tillidsrepræsentanter synes ikke, at de har tid nok til tillidsrepræsentantarbejdet - og mange mangler tilbagemeldinger fra kollegaerne, om de gør deres arbejde godt nok.

Temarapport 3 har titlen Fagbevægelsens tillidsrepræsentant og behandler forholdet til de faglige organisationer og overenskomstsystemet. Tillidsrepræsentanterne kan siges at være fagbevægelsens rygrad og er samtidig de faglige organisationers ansigt over for medlemmerne. Et flertal af tillidsrepræsentanter er godt tilfreds med den service, som den lokale fagforening yder - men der er også mange, som synes, at det er svært at få indflydelse på arbejdet højere op i organisationen. I rapporten kan man også læse om tillidsrepræsentanternes holdning til uorganiserede kollegaer og til decentralisering.

Nye roller, ny viden er titlen på temarapport 4, og her behandles de fagpolitiske uddannelser - både i dag og i fremtiden. Omkring 3/4 har været igennem en fagpolitisk uddannelse, og af dem finder ca. 75%, at det har styrket dem i arbejdet som tillidsrepræsentant. Også de faglige uddannelsers indhold diskuteres, og rapporten peger på fremtidige indsatsområder for tillidsrepræsentantuddannelserne.

Den sidste temarapport, Fremtidens tillidsrepræsentant, handler om tillidsrepræsentanten som samfundsborger. Centralt i denne temarapport 5 står tillidsrepræsentanternes livssyn og holdninger, samt hvordan disse slår igennem i konkrete handlinger på og uden for arbejdspladsen. Et gennemgående resultat er, at tillidsrepæsentanter er aktive mennesker, som forholder sig bevidst til politiske spørgsmål - uden nødvendigvis at have en partibog. Med udgangspunkt i spørgeskemaet og interview med både arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter leveres et bud på fremtidens tillidsrepræsentant: Han eller hun skal være en vidende og dygtig forhandler, som er klædt på til at diskutere økonomi, nye teknologier og ledelsesformer.

Hvor de fem rapporter er lettere tilgængelige tema-rapporter, er de tre bøger en systematisk gennemgang af hhv. den kvantitative og den kvalitative del af undersøgelsen - samt en vurdering af uddannelsesbehovet for fremtidens tillidsrepræsentanter.

Den første bog, Tillidsrepræsentanten i tal, tager udgangspunkt i spørgeskemaet, og her bliver en række interessante kryds foretaget med henblik på at forklare nogle systematiske sammenhænge. Fx belyses det, om det er bestemte grupper, der har konflikter med ledelsen, om bestemte familieforhold har betydning for tillidsrepræsentantarbejdet, om holdningsforskelle til fagligt arbejde er aldersbetinget osv.

Den anden bog, Tillidsrepræsentanten mellem arbejdsplads, fagforening og familie, tager udgangspunkt i de mange interview, som er blevet foretaget. Bestemte facetter af tillidsrollen belyses via den livshistorie, der udspiller sig i udvalgte interview, og der afsluttes med en diskussion af de vigtigste roller og rollekonflikter i tillidsrepræsentantens liv.

Den tredje bog, Tillidsepræsentanten mellem krav og udfordringer, drejer sig om fremtidens uddannelsesbehov. Med udgangspunkt i såvel spørgeskema som interview præsenteres og diskuteres her nogle fakta omkring tillidsrepræsentanternes uddannelsessituation, og der leveres nogle bud på fremtidens uddannelsesbehov.

Endelig er den lille pjece Tillidsrepræsentanten mod nye udfordringer. Præsentation af en tillidsrepræsentantundersøgelse udgivet.

FAOS-medarbejdere på projektet: Steen E. Navrbjerg, Carsten Strøby Jensen, Nikolaj Lubanski