Projekttema 1

De kollektive aftalesystemer – kontinuitet og forandring

Igennem en lang årrække har FAOS fulgt overenskomstfornyelserne på både det private og offentlige arbejdsmarked. Vi indsamler dokumenter og andre data samt interviewer hovedforhandlere i overenskomstfornyelserne i optakten til, under og efter forhandlingerne. En proces, der gentages ved hver overenskomstrunde, hvorved FAOS over tid har opbygget et helt unikt datamateriale.

FAOS’ analyser af aftalesystemerne trækker på en teoretisk forståelse af samspillet mellem institutionelle forandringer og politiske og økonomiske faktorer. Men analyserne er først og fremmest relationelle analyser, der går tæt på aktørerne i forhandlingsprocesserne og forhandlingernes resultater. Overenskomstfornyelserne spiller tæt sammen med arbejdsmarkedslovgivning (herunder funktionærlov, ferielov, barselslov) samt social-, uddannelses- og beskæftigelsespolitik. Samspillet tager bl.a. form af trepartsforhandlinger, der leder frem til nye politiske initiativer samt trepartssamarbejde om implementering af eksisterende lovgivning og initiativer. FAOS’ analyser af den tætte interaktion med det politiske system trækker også på korporatismeteori og forvaltningsteoretiske forståelser.

Samlet set vil forskningen i de kollektive aftalesystemer og den tilstødende politiske regulering for det første omhandle processuelle forhold, det vil sige forhandlingsforløbene, som de former sig mellem de forhandlende parter og udspiller sig internt på hver side af forhandlingsbordet. For det andet vil forskningen omhandle substantielle forhold, det vil sige, hvad der bliver indgået aftaler om. Herunder vil udvikling i balancerne mellem de forskellige dimensioner i flexicurity blive analyseret. 

FAOS vil fortsat følge overenskomstfornyelserne og den tilstødende politiske regulering, som arbejdsmarkedets parter spiller en afgørende rolle i, og vil som udgangspunkt sætte fokus på følgende spørgsmål:

  • Kontinuitet, forandringer og udfordringer i overenskomstfornyelserne i den private og den offentlige sektor.
  • Bliver det koordinerede aftalesystems legitimitet udfordret?
  • Hvordan udvikler den private og offentlige aftalemodel sig i forhold til hinanden?
  • Hvordan spiller aftalemodel og velfærdsstat sammen?

Læs hele FAOS Forskningsprogram 2019-2023 'Den Danske Model: Erosion eller ny stabilitet'