13. december 2023

Aftalemodellens kulturelle ’script’ mindsker spredning af konflikt

Analyse

I en ny artikel i Work, Employment and Society undersøger Nana Wesley Hansen, hvordan det kollektive samarbejde om lærernes arbejdstid udviklede sig lokalt efter konflikten om lærernes arbejdstid i 2013.

Skoleelever i en klasse
Det lokale samarbejde om arbejdstid fortsatte efter lærerkonflikten i 2013. Foto: Colourbox

Opgøret med lærerne i 2013 frigjorde arbejdsgiverne for både de centrale og lokale arbejdstidsaftaler. Alligevel fortsatte samarbejdet lokalt om lærerens arbejdstid i årene efter konflikten. Artiklen argumenterer for, at samarbejdet blev tilpasset, men at det grundlæggende baserede sig på allerede etablerede handlingsforskrifter – eller eksisterende kulturelle ’script’ for, hvordan man lokalt håndterer arbejdstid i skolen.

For at skabe en større forståelse af, hvordan aktører i arbejdsmarkedssystemer håndterer konflikter og radikal forandring, argumenterer artiklen for en teoretisk differentiering mellem to kulturelle konstruktioner, nemlig de kognitive 'frames' eller rammeforståelser og de kulturelle 'scripts'. Scripts forstået som handlingsforskrifter, der udgør forskellige former for ressourcer, som aktørerne kan anvende til at håndtere forandring. Det teoretiske argument i artiklen er, at mens kognitive rammer eller 'frames' er vigtige for at forstå, hvordan kollektiv handling begrundes og retfærdiggøres, så er de kognitive rammer ikke det, der hovedsageligt bestemmer handlinger (fx konflikt eller samarbejde). Derimod har vi brug for forståelse af 'scriptet', altså handlingsforskrifterne for passende adfærd i ER-systemer (Employment Relations) og organisationer, for at forstå kollektive handlinger. Artiklen illustrerer således, hvordan flere kognitive forståelser af lærerens arbejdstid kan sameksistere og potentielt udfordre hinanden under forandring, mens det er den ritualiserede interaktion – scriptet – der forklarer, hvorfor konflikten på centralt sektorniveau ikke spredte sig ud lokalt i kommunerne og på skolerne. Derimod fortsatte og tilpassede de lokale parter samarbejdet om lærerens arbejdstid i årene efter lockouten. Ligeledes argumenteres der også i artiklen for, at det kulturelle script understøtter og muliggør tillidsproduktion og samarbejde, og at disse endda kan justeres og tilpasses i perioder med lav tillid i partssamarbejdet.

Artiklen bygger på kvalitative interviewdata om samarbejdet lokalt i kommuner og skoler, indsamlet før og efter Lærerlockouten i 2013, samt på kvantificering af alle lokale arbejdstidspapirer i de danske kommuner i de fire første skoleår efter konflikten.

Læs hele artiklen 'Script Adaptation: Understanding Continuity in Local Cooperation after Sector-Level Conflict over Teachers' Working Time’ af Lektor Nana Wesley Hansen i tidsskriftet Work, Employment and Society, december 2023.

Emner