13. februar 2023

Arbejdsindvandrings betydning for arbejdsmarked og erhvervsuddannelse

Artikel

I en ny artikel undersøger Jens Arnholtz og Chris F. Wright arbejdsmigrations betydning for rekrutterings- og uddannelsesstrategier i Danmark og Australien. Analysen viser, hvordan udenlandsk arbejdskraft kan have konsekvenser for optaget af lærlinge i virksomheder.

Foto: Colourbox
I byggebranchen har arbejdsmigration vanskeliggjort fastholdelsen af en koordineret indsats, der sikrer uddannelse af fremtidens arbejdskraft.

I en ny artikel i ILR Review undersøger Jens Arnholtz og Chris F. Wright arbejdsindvandringens betydning for institutionelle forandringer i arbejdsmarkedsrelationer og erhvervsuddannelse. Mere specifikt bruges casestudier af den danske og den australske byggesektorer til at undersøge, hvordan øget migration har påvirket rekrutterings- og kvalificeringsstrategier. På grundlag af 73 interviews foretaget over tid med aktører i de to byggebrancher finder forfatterne, at arbejdsmigration har vanskeliggjort fastholdelsen af en koordineret indsats, der sikrer uddannelse af fremtidens arbejdskraft. I den danske case viser analysen, at på trods af kampagner og reformer, understøttet af arbejdsmarkedets parter, så er optaget af nye lærlingen ikke væsentligt forbedret – selvom der har været en positiv konjunkturudvikling. I stedet er udenlandsk arbejdskraft blevet den foretrukne løsning på arbejdskraftsmangel blandt mange virksomheder. Konkurrencepresset fra virksomheder, der bruger lavtlønnet udenlandsk arbejdskraft kan være en af årsagerne til, at virksomheder ikke i højre grad optager lærlinge. I Australien har processen været anderledes. Her har man fra politisk hold bidraget til afviklingen af den koordinerede uddannelsesindsats, og udenlandsk arbejdskraft har i højere grad været brugt til at kompensere for de udfordringer denne afvikling har medført. Artiklen bidrager til den komparative forskningslitteratur om institutionelle forandringer ved at illustrere, hvordan arbejdsmigration kan påvirke institutionel forandring i en mindre koordineret retning.

Læs hele artiklen ’Labor Migration as a Source of Institutional Change: Danish and Australian Construction Sectors Compared’ af Jens Arnholtz og Chris F. Wright, publiceret i ILR Review.

Emner