14. november 2012

Den danske model i modvind

- Debatoplæg udarbejdet for FTF


Forskningsnotat af Søren Kaj Andersen, Mikkel Mailand og Christian Lyhne Ibsen
 

Den danske model kom til diskussion i medierne hen over sommeren 2012. Sammenbrudte trepartsforhandlinger og blokade mod Restaurant Vejlegården var den umiddelbare anledning. Bag disse hændelser presser en række mere grundlæggende problemer vedrørende udviklingen af den danske model sig på. Formålet med dette forskningsnotat er at beskrive disse problemstillinger samt rejse spørgsmål i relation hertil. 

Oplægget er opbygget således, at vi begynder med, hvad man kan kalde de interne udfordringer for den danske model og bevæger os herefter i retning af mere eksterne - eller udefra kommende – udfordringer. Konkret er notatet delt op i syv tematiske afsnit: 

  • Fald i organisationsgraden – de pragmatiske lønmodtagere
  • Fremtidens hovedorganisationer og trepartssamarbejdet
  • Det nødvendige samspil mellem aftalesystem og politik
  • Overenskomstfornyelser under økonomisk smalhals
  • Flexicurity i krise?
  • Udenlandsk arbejdskraft og presset på reguleringen
  • Løn - ikke længere en undtagelse i EU-reguleringen? 

Afsluttende diskuteres de tematiske afsnit i relation til en række grundlæggende karakteristika ved den danske model. Her er det overordnet en pointe, at den danske model forandrer sig over tid; modellen er ikke statisk, men dynamisk. Fx forandrer forhandlingssystemer og organisationsstrukturer sig.

Men stærke organisationer kendetegnet ved en høj organisationsgrad blandt såvel fagforeningerne som arbejdsgiverorganisationerne kan betragtes som en forudsætning for modellen. Derfor er det også logisk, at denne problematik kommer til at stå centralt i en debat om perspektiverne for den danske model.

Læs hele forskningsnotatet (pdf)