23. oktober 2020

FH og Den danske model

Ny rapport sammenligner aftalesystemerne i den private og den offentlig sektor, og diskuterer udfordringer og muligheder for FH’s fremtidige rolle i det offentlige aftalesystem.

Forligsinstitution og koordinering: På det private aftaleområde er det Forligsinstitutionen og sammenkædningen, der sætter rammerne om koordineringen. I den offentlige aftalemodel er det derimod hierarkiet mellem stat, kommune og region, der i samspil med den såkaldte reguleringsordning og de aftalte bindinger internt mellem lønmodtagerkoalitionerne i CFU på det statslige område, der sikrer koordineringen. Det offentlige aftalesystem har ikke de stærke krydsende alliancer mellem arbejdsgivere og lønmodtagere, som kendes fra industriens område, og som kunne skabe incitament til at øge koordineringen i aftalesystemet.

Lønsystemer: Løndannelsen i den private sektor indeholder flere forskellige lønsystemer, mens der for ansatte i den offentlige sektor basalt set kun findes ét lønsystem i flere varianter. Der er større dele af den private end af den offentlige sektor, hvor medarbejderen selv forestår forhandlingerne, mens der i den offentlige sektor er større dele, hvor fagforeningernes lokalafdelinger spiller en direkte rolle. Endvidere aftales lønstigninger i den private sektor som krone-øre stigninger, mens de i den offentlige sektor aftales som procentuelle stigninger.

Samspillet mellem aftalesystemerne og det politiske system: Forskellige typer af samspil, såsom forum-shopping, åbne og lukkede forsøg på påvirkning, og dobbeltregulering, foregår både i den private og den offentlige sektor. Men der er under selve beslutningsprocesserne flere eksempler på, at aktører fra det ene system forsøger at påvirke aktører fra det andet system under selve beslutningsprocessen i den offentlige sektor. Det er en illustration af det offentlige aftalesystems politiske karakter.

Ny statslig arbejdsgiver: Det nye MEDST minder organisatorisk om de arbejdsgiverenheder, som eksisterede forud for det kritiserede MODST, men enheden hører nu under Skatteministeriets ressort. En ny arbejdsgiverpolitik med fokus på respekt og dialog er et højt prioriteret politisk mål. Der er etableret mere strukturerede dialogprocesser med eget bagland, lønmodtagerorganisationerne og arbejdsgiverkollegaer. MEDST vil også forsøge at koordinere mere systematisk med de andre arbejdsgiverparter med henblik på i samarbejde at sætte retning i aftaleforhandlingerne.

Scenarier for FH: Afslutningsvis diskuteres forskellige udviklingsscenarier for det offentlige aftalesystem og FH’s potentielle rolle heri: 1) Nye grupperinger internt i Forhandlingsfællesskabet, der i højere grad samler FH organisationerne. 2) Nye forhandlingsfællesskaber, der i højere grad matcher hovedorganisationer. 3) FH indtager en rolle lignende den FTF havde under OK18. 4) FH indtager en mere aktiv rolle med udgangspunkt i erfaringerne fra LO’s rolle under OK18. 5) Sammenkædning på tværs af de tre sektorer. 6) Sammenkædning anvendt inden for et eller to hovedområder. 7) Status quo med meget små ændringer.

Læs hele rapporten ’FH og Den danske model’ af Nana Wesley Hansen og Mikkel Mailand.

Emner