3. oktober 2019

Forskere får 6 millioner til kortlægning af digitalt platformsarbejde

Projektet indeholder bl.a. et studie af digitale data fra fem udvalgte arbejdsplatforme.

Anna Ilsøe og Trine P. Larsen fra FAOS er blevet tildelt en kernegruppebevilling fra VELUX FONDEN på 6 millioner kroner til et ambitiøst forskningsprojekt. Projektet skal kortlægge, hvordan og i hvilket omfang digitale arbejdsplatforme bidrager til beskæftigelse og karriereveje på det danske arbejdsmarked.

Hvad betyder digitale arbejdsplatforme som Uber for arbejdsmarkedet? Oplever den enkelte freelancer platformsarbejdet som en trædesten ind på arbejdsmarkedet – eller en blindgyde – og udvikles der forskellige karriereforløb på forskellige typer af platforme? Dette er nogle af hovedspørgsmålene i projektet ’Den digitale økonomi på arbejde – integration og segmentering i hybride arbejdsmarkeder’.

”Målet er at undersøge samspillet mellem platformsarbejde og karriereforløb over tid – og kortlægge mulige karriereveje set fra den enkelte platformsarbejders og fra den enkelte platforms perspektiv. Hvad er de gode og de onde cirkler? På baggrund heraf vil vi udforme nye begreber om segmentering og –integration i hybride arbejdsmarkeder, hvor man kombinerer flere forskellige former for beskæftigelse,” siger lektor Anna Ilsøe.

Digitale arbejdsplatforme er hybride arbejdsmarkeder for nye grupper

Digitale arbejdsplatforme som Uber og Upwork, der formidler arbejdsopgaver på freelancebasis, har fyldt meget i den offentlige debat. Debatten har blandt andet fokuseret på ringe løn- og arbejdsvilkår, og hvorvidt platformene underbyder det traditionelle jobmarked. De første studier på feltet antyder imidlertid, at platformene også bidrager til at få svage grupper i beskæftigelse.

”Surveydata viser, at det især er randgrupperne på arbejdsmarkedet og nytilkomne som unge og udlændinge, der tjener penge via arbejdsplatformene. Vi ønsker i dette projekt via registerdata at udforske, om det giver disse grupper en beskæftigelsesmæssig gevinst på sigt,” siger Anna Ilsøe.

Tidligere undersøgelser viser også, at platformsarbejde ofte er en supplerende indtægtskilde, der kombineres med andre former for indtægter eller beskæftigelse. Digitale arbejdsmarkeder er altså hybride arbejdsmarkeder, hvor man kan have flere former for beskæftigelse på samme tid. Dette kalder på en ny måde at studere arbejdsmarkedsintegration og segmentering, da processerne kan foregå parallelt og spille sammen på uforudsete måder.

”En vigtig del af projektet bliver at udvikle begreber, der kan indfange nye former for integration og segmentering i hybride arbejdsmarkeder, som er en voksende tendens – også uden for platformene. Hvilke begreber kan vi bruge for at forstå og analysere den udvikling? Dette håber vi at kunne give et bud på,” siger lektor Trine Larsen.

Samtidigt viser de første studier af data fra arbejdsplatforme, at der kan være store forskelle på, hvordan kvaliteten i platformsarbejdet udvikler sig. Derfor indeholder projektet også et studie af digitale data fra fem udvalgte platforme.

”Digitale data fra platformene kan bruges til at analysere karriereveje internt på platformene og til at sammenligne kvaliteten i de enkelte gigs på tværs og over tid. Vi kombinerer dette med interview for at identificere gode og onde cirkler for platformene og platformsarbejderne,” siger lektor Jakob Demant.

Projektets resultater vil også bidrage til uddannelsen af nye kandidater på Københavns Universitet, som således får gavn af den nyeste viden om udviklingen på de digitale arbejdsmarkeder.

”Viden om det digitale arbejdsmarked er efterspurgt, og projektet er et godt eksempel på grundforskning, der bidrager direkte til vores nye uddannelse i social data science med et fag i ’Digital Labour Markets’,” siger Janus Hansen, Institutleder ved Sociologisk Institut.

Registerdata og platformsdata i unik kombination

Forskningsprojektet består af to delprojekter, der analyserer arbejdsmarkedsintegration og segmentering på digitale arbejdsmarkeder henholdsvis platformen og efter platformsarbejdet.

Det første delprojekt kombinerer digitale data fra fem platforme med interview af platformsejere og arbejdere. Det andet delprojekt kombinerer surveydata om brug af digitale platforme fra 18.000 danskere med registerdata om arbejdsmarkedstilknytning. En stor del af projektet er således dataindsamling og bearbejdning, og der bliver derfor knyttet en Phd.-studerende til hvert delprojekt.

Anna Ilsøe og Trine Larsen fra FAOS leder projektet, som udføres i samarbejde med Jakob Demant, Sociologisk Institut, og Anne Helene Garde, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, samt to Phd.-studerende. Fem forskellige typer af arbejdsplatforme – rengøring, transport, hotel, It-specialister og kontorarbejde – analyseres i projektet.

Projektet er finansieret af en kernegruppebevilling fra VELUX FONDEN og forventes at starte i sommeren 2020.

Læs mere om bevillingen og projektet på VELUX FONDENs hjemmeside