9. april 2013

HK/Danmark - Hovedorganisationsundersøgelse

Forskningsnotat af Søren Kaj Andersen og Christian Lyhne Ibsen

Baggrunden for undersøgelsen er, at HK/Kommunals kongres i januar 2012 besluttede, at der skulle udarbejdes en analyse af muligheder og barrierer i relation til organisationens fremtidige hovedorganisationstilhør. Bag denne kongresbeslutning lå en række forhold, der rejste spørgsmål om hovedorganisationstilhøret. Det drejer sig om en oplevelse i HK/Kommunal af, at mange af sektorens naturlige samarbejdspartnere i kommuner og regioner kommer fra organisationer, der er organiseret i FTF. I forhold til det eksisterende hovedorganisationstilhør til LO er der en oplevelse af, at mange LO-løsninger på arbejdsmarkedets udfordringer er udtryk for ’laveste fællesnævner’ for sektorens medlemmer, især når det gælder de uddannelses- og beskæftigelsespolitiske områder. Senere blev det besluttet, at undersøgelsen skulle gennemføres som en fælles undersøgelse for hele HK/Danmark. FAOS blev bedt om at udarbejde denne undersøgelse.

Rapportens overordnede formål er således at beskrive og analysere muligheder og barrierer ved et fremtidigt hovedorganisationstilhørsforhold for hele HK, herunder de fire forbundssektorer – dog med et særligt fokus på HK/Kommunal. Undersøgelsens emneområder omfatter varetagelse af HK’s interesser på de uddannelses- og beskæftigelsespolitiske områder, overenskomstsystemerne og mulige konsekvenser af et eventuelt hovedorganisationsskifte, samt HK’ernes faglige identitet og fællesskaber med andre faggrupper. Ydermere bliver spørgsmål om relationerne mellem de tre faglige hovedorganisationer LO, FTF og AC og eventuelle fusionsmuligheder taget op. Rapporten er baseret på interviews med repræsentanter fra HK, LO, FTF og andre forbund samt arbejdsgiverne. Derudover er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt HK’s medlemmer. Endelig er der foretaget en juridisk og arbejdsretlig vurdering af de aftalemæssige bindinger, HK indgår i.

Rapporten indledes af en sammenfatning og består derudover af otte kapitler. Kapitel 1 er en indledning til rapportens emneområder. Kapitel 2 omhandler historikken bag HK’s hovedorganisationstilhør, herunder særligt den historiske baggrund for HK’s indmeldelse i De Samvirkende Forbund (DsF) – nu LO. Kapitel 3 analyserer HK’s uddannelsespolitiske interessevaretagelse og hovedorganisationernes roller. Kapitel 4 omhandler HK’s beskæftigelsespolitiske interesser og hovedorganisationernes roller. Kapitel 5 redegør for problemstillingerne i forhold til hovedorganisationstilhøret og overenskomstsystemet. I kapitel 6 præsenteres problemstillingerne i forhold til faglighed og fællesskab sammen med resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen. Kapitel 7 præsenterer seks scenarier for HK’s hovedorganisationstilhør og gennemgår og diskuterer, hvilke spørgsmål der rejser sig ved hvert scenarie. Endelig diskuterer kapitel 8 hovedorganisationernes fremtid.

Læs hele forskningsnotatet (pdf)