20. januar 2022

Innovative fagforeningsservices målrettet atypisk beskæftigede

Billede af fagforeningsdemonstration

Hvordan har danske fagforeninger reageret på faldende medlemstal og forandringer på arbejdsmarkedet? Det er fokus i en ny stor rapport af Trine P. Larsen og Anna Ilsøe, der bl.a. ser nærmere på, hvordan nye innovative fagforeningsservices kan være et redskab til at nå grupper på kanten af det danske arbejdsmarked som platformsarbejdere og freelancere.

Det danske arbejdsmarked er under forandring. Ændringer i erhvervs- og uddannelsesstrukturen, dalende medlemstal– og atypisk beskæftigelse udfordrer flere af de historisk stærke og overenskomstbærende fagforeninger.  I rapporten ses der nærmere på tre danske fagforeninger (3F, HK og DM), der har iværksat en række nye initiativer for at tiltrække og fastholde medlemmer på fremtidens arbejdsmarked.

Nye initiativer og digitalisering

Danske fagforeninger har iværksat et væld af initiativer for at vende deres seneste medlemstab, og det gælder også for de tre fagforeninger (3F, HK og DM), der ses nærmere på i rapporten. Fagforeningerne har eksempelvis indført servicebureauer for freelancere, nye former for tillidsvalgte som uddannelsesagenter, innovative kollektive overenskomster, der retter sig mod platformsarbejdere og freelancere, samt diverse fagforeningsledede erhvervsservices. Andre tiltag kan betragtes som mere traditionelle fagforeningsservices og aktiviteter, der har fået et nyt twist. Det drejer sig eksempelvis om 3Fs, HKs og DMs landsdækkende organiseringskampagner, deres overenskomster og tiltag, der søger at styrke netværket af tillidsvalgte og fagforeningernes juridiske bistand og rådgivning til medlemmer om videreuddannelse og jobsøgning. I den sammenhæng har danske fagforeninger i varierende grad digitaliseret flere af deres fagforeningsservices og har gjort dem tilgængelige via deres online websites. Flere fagforeninger har ligeledes udnyttet de nye muligheder for online fællesskaber, der ofte etableres og udvikles på de forskellige social media platforme som Facebook, LinkedIn mv. Målet har ofte været at nå nye grupper på det danske arbejdsmarked, som ellers kan være svære at nå ud til.

Innovative services

Flexwerker, HK's freelancebureau og Hilfr-aftalen er alle eksempler på nye innovative tiltag. Fælles for de tre fagforeningsservices er, at de alle er eksempler på græsrodsinitiativer. Flexwerker opstod i første omgang som et brugerkollektiv uden for den etablerede danske fagbevægelse, men blev senere en del af DMs støttede tiltag omkring udviklingen af græsrodsdrevne netværk. HK’s freelancebureau var resultatet af et fagforeningsdrevet græsrodsinitiativ, der opstod som en idé fra HK’s in-house ’HK-lab’, der blev oprettet i 2017 med henblik på at bidrage til udviklingen af innovative fagforeningsservices. Hilfr-aftalen er resultatet af en forhandlingsproces, som rengøringsplatformen Hilfr tog initiativ til og forhandlede på plads med 3F. Flexwerker, Hilfr-aftalen og HK’s servicebureau for freelancers blev i udgangspunktet lanceret med henblik på at sikre løn og arbejdsvilkårene blandt forskellige grupper af atypisk beskæftigede såsom freelancere, platformsarbejdere, tidsbegrænset ansatte og kombinatører på det danske arbejdsmarked. At højne den faglige organisering var således ikke hovedformålet bag de tre tiltag, men såvel 3F som HK og DM håber, at tiltagene over tid vil have en positiv afsmittende effekt på deres medlemsudvikling. Desuden har alle tre tiltag på forskellig vis været en inspirationskilde til udviklingen af nye innovative services i deres respektive fagforeninger. For eksempel har Flexwerker initiativet bidraget til at styrke ideerne om udviklingen af medlemsdrevne netværk i DM, hvor den form for fællesskaber er vokset mærkbart i de senere år. Hilfr-aftalen synes ligeledes at have været en inspirationskilde for andre virksomheds- og sektoroverenskomster inden for den digitale platformsøkonomi, selvom aftalen også har skabt en vis debat ikke bare internt i fagbevægelsen, men også blandt andre centrale aktører på det danske arbejdsmarked. Det samme gælder for HK’s servicebureau for freelancere, som ikke kun har været en inspiration for andre dele af den danske fagbevægelse, men har også vakt en del debat.

Effekterne af fagforeningernes forskellige indsatser

Det er vanskeligt, hvis ikke umuligt, at vurdere effekterne af 3Fs, HKs og DM’s forskellige initiativer for medlemsudviklingen ikke mindst på grund af de mange faktorer, der kan påvirke medlemsudviklingen - herunder demografiske forandringer, skiftende erhvervs- og uddannelsesstrukturer samt økonomiske konjunktursvingninger. Med dette in mente antyder 3F, HK og DM i deres evalueringsrapporter, at deres forskellige indsatser har haft en vis effekt, ikke mindst med hensyn til sikring af løn- og arbejdsvilkår. Det er dog foreløbigt sværere at vurdere, hvordan deres initiativer har påvirket medlemsudviklingen og det gør sig også gældende for initiativer som Flexwerker, HK’s servicebureau for freelancere og Hilfr-aftalen. Tiltagene synes dog ofte i samspil med andre fagforeningsaktiviteter at bidrage til en større bevidsthed om eksempelvis atypisk beskæftigelse og dertil knyttede risici ikke kun i den danske fagbevægelse, men også blandt gruppen af atypisk beskæftigede.

Rapporten er det danske bidrag til det EU-finansierede projekt "Breakback- effekterne af innovative fagforeningsservices for medlemsudviklingen i fagbevægelsen og partsrelationerne på arbejdsmarkedet. Projektet er finansieret af EU-Kommissionens Generaldirektoratet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (VS/2019/00789) og involverer samarbejdspartnere fra Belgien, Danmark, Litauen, Italien og Spanien.  Trine P. Larsen og Anna Ilsøe har stået for den danske del af projektet.

Læs hele rapporten 'Innovative union services and non-standard workers in Denmark - National report in the Breakback project' af Trine P. Larsen, Anna Ilsøe and Emma S. Bach.

 

 

Emner