11. januar 2013

Køns betydning for lokalaftaler om ligeløn og familie-arbejdsliv

Artikel af Trine P. Larsen

Den danske regering og arbejdsmarkedets parter har i de senere år stået i spidsen for forskellige tiltag for at fremme ligeløn på arbejdsmarkedet og lette lønmodtageres familie-/arbejdslivsbalance. Spørgsmålet er imidlertid, om initiativerne er slået igennem på arbejdspladsniveau.

Med udgangspunkt i en undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter (TR) på LO-området belyser artiklen, i hvilken grad tiltag om ligeløn mellem kønnene og familie-/arbejdslivsbalancer som fx; flekstidsordninger, fuld løn under fædreorlov og børns sygdom drøftes og forhandles på kvinde- og mandsdominerede arbejdspladser.

Artiklen viser, at familie-/arbejdslivsbalancer ofte står øverst på virksomhedernes dagsorden, mens ligeløn sjældent optager parterne lokalt. Det er især arbejdspladser med lige mange mænd og kvinder, hvor disse emner drøftes, forhandles og udmunder i konkrete aftaler – og i modsætning til den stereotype forventning er det interessant nok ofte på den type arbejdspladser en mandlig TR, der tager initiativet.

Artikel i tidsskriftet Kvinder, Køn & Forskning nr. 4, december 2012.