24. februar 2021

Kombinatører i platformsøkonomien

Både arbejdsplatforme og kapitalplatforme bruges primært som en supplerende indtægtskilde – ofte i kombination med traditionel beskæftigelse. Men de to typer platforme tiltrækker vidt forskellige indkomstgrupper, og det kan påvirke skillelinjerne på det traditionelle arbejdsmarked, viser en ny analyse.

Anna Ilsøe, Trine P. Larsen og Emma S Bach undersøger i en ny analyse samspillet mellem digitale platforme og det traditionelle arbejdsmarked. En række studier finder, at mange platformsarbejdere på eksempelvis Uber og platformsudlejere på eksempelvis Airbnb ofte kombinerer flere forskellige indtægtskilder. De er kombinatører, som eksempelvis supplerer et klassisk lønmodtagerjob med ekstra indtægter via en platform.

Artiklen bidrager med ny indsigt i dynamikkerne mellem det traditionelle arbejdsmarked og platformsøkonomien. Baseret på to store og repræsentative surveys blandt 18.000 personer i Danmark i 2017 og 2019 samt træk på administrative registerdata viser vi, hvordan arbejds- og kapitalplatforme tiltrækker forskellige indkomstgrupper. Vi finder også, at platformsindkomst i kombination med andre indkomstkilder såsom traditionelle job påvirker segmenteringstendenser, der allerede findes på det traditionelle arbejdsmarked. En stigende andel blandt dem med de laveste og de højeste indkomster ser ud til at anvende henholdsvis arbejds- og kapitalplatforme. Vores analyse peger dog også på, at kombinatøradfærden i platformsøkonomien potentielt kan bygge bro mellem eksisterende segmenter på det traditionelle arbejdsmarked og dermed potentielt bidrage til at mindske polariseringstendenser.

Læs hele artiklen ‘Multiple jobholding in the digital platform economy: signs of segmentation’ af Anna Ilsøe, Trine P. Larsen og Emma S. Bach. Artiklen er publiceret i Transfer: European review of Labour and Research. (kræver login)

Emner