21. december 2018

Konkurrenceudsættelse på området for udsatte børn og unge

I et nyt forskningsnotat har FAOS, i samarbejde med VIVE, kortlagt den eksisterende viden om konkurrenceudsættelse og private leverandører på området for udsatte børn og unge, med særligt fokus på konsekvenser for løn og arbejdsvilkår.

Gennemgangen af den eksisterende generelle litteratur om konkurrenceudsættelse og brug af private velfærdsleverandører i perioden 2000-2018 viser, at konkurrenceudsættelse i Danmark ikke er et udpræget ideologisk felt i de danske kommuner. Derimod er tilgangen til konkurrenceudsættelse og brug af private velfærdsleverandører pragmatisk.

Fra 2007 til 2018 er omfanget af konkurrenceudsættelse i danske kommuner steget, så godt 25% af de velfærdsopgaver, som man vurderer kan konkurrenceudsættes, i dag faktisk bliver konkurrenceudsat. Konkurrenceudsættelsesgraden er højest med 40-50% på tekniske serviceydelser, mens den er lavere på alle andre områder. Man kan generelt skelne mellem tre former for offentlig-private samarbejder: Udlicitering, Frit valgs ordninger og øvrige offentlig-private samarbejder.

Undersøgelser peger på, at der overordnet er positive økonomiske effekter af konkurrenceudsættelse, men at de ofte er begrænsede og primært baseret på studier af økonomiske effekter på de tekniske serviceområder. De økonomiske besparelser ved udlicitering har været aftagende over tid, og er større og mere veldokumenterede på tekniske områder end på sociale områder. Der findes ikke et fuldstændigt billede af de økonomiske effekter, da ingen danske studier fx har inddraget transaktionsomkostninger for både udbydende myndighed og bydende virksomhed i studier af de økonomiske effekter. Få studier har målt effekterne af konkurrenceudsættelse på kvaliteten af serviceydelsen i Danmark. Samlet set synes der at være forholdsvis små forskelle i kvaliteten mellem private og offentlige udbydere, og den forskel, som identificeres, er knyttet til forskelle i udbydernes strukturelle forhold, arbejdsgange og bruger/borgerfokus.

Studier peger på, at der er målbare effekter af konkurrenceudsættelse for medarbejderne i forhold til løn og arbejdsvilkår, jobtilfredshed, motivation og stress – særligt i forhold til udliciteringsprocesser. Der er både positive og negative effekter, men de negative dominerer. Herunder hører reduktion af antal medarbejdere, større arbejdspres, erstatning af ældre med yngre medarbejdere, dårligere arbejdsforhold, lavere løn, færre medarbejdergoder og reduceret jobtilfredshed.

Litteraturgennemgangen viser, at der er gennemført meget få studier af konkurrenceudsættelse på området for udsatte børn og unge. Der er dog i Danmark en lang tradition for at inddrage private (profit og non-profit) aktører på området. En undersøgelse fra 2014 viste, at 37% af de kommunale udgifter på området blev anvendt på private opholdssteder. Man gennemfører kun i begrænset omfang udbud på området, og i forhold til frit valg er det på området for udsatte børn og unge sagsbehandleren, som er forpligtet til at vælge det bedste tilbud til borgeren, ikke borgeren selv.

Området er præget af mange og relativt små leverandører, hvor mere and halvdelen er private. Heriblandt findes en stor gruppe non-profit aktører. De enkelte kommuner inddrager typisk de private leverandører gennem driftsaftaler og køb af enkeltpladser. Samarbejdet mellem offentlige og private aktører er reguleret via lov om socialtilsyn fra 2014 og bygger på principper om godkendelse og tilsyn. Godkendte tilbud skal synliggøres via Tilbudsportalen, som skal sikre gennemsigtighed i typer af tilbud og priser. Der har i Danmark også været en række sager med en kritisabel kvalitet på private opholdssteder for børn og unge, der har ført til krav om øget styring og kontrol. Der er ikke lavet selvstændige undersøgelser af løn og arbejdsvilkår i offentlige og private børnehjælpsvirksomheder.

Dette forskningsnotat er en landerapport og del af et større arbejde om konkurrenceudsættelse, som det norske forskningscenter Fafo – Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning i Oslo – udarbejder. FAOS bidrager med en kortlægning af eksisterende litteratur, der fokuserer på udviklingen i private velfærdsleverandører og konkurrenceudsættelse i dansk velfærdsservice, og har særligt fokus på området for udsatte børn og unge og på effekterne på løn og arbejdsvilkår. Nana Wesley Hansen fra FAOS har udarbejdet notatet i tæt samarbejde med Ulf Hjelmar og Kurt Houlberg fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd), der har beskæftiget sig indgående med området for offentlig-privat samarbejde og herunder konkurrenceudsættelse, markedsløsninger, frit valg mv. Samarbejdet med VIVE har været helt afgørende for kvalitetssikring af litteratursøgningen og for den faktiske afrapportering.

Læs hele forskningsnotatet 'Private velfærdsydelser og konkurrenceudsættelse i Danmark' af Nana Wesley Hansen, FAOS, Ulf Hjelmar og Kurt Houlberg, VIVE.

Læs hele den norske Fafo rapport 'Når velferd er til salgs'.