14. maj 2018

Løn, arbejdsvilkår og arbejdsmarkeds-institutioner i den kreative industri

Rapporten ‘Strategic, but vulnerable: Industrial Relations and Creative Workers (IR-CREA) - National report Denmark’ indeholder resultaterne fra den danske del af et komparativt projekt, der analyserer løn, arbejdsvilkår og arbejdsmarkedsinstitutionernes rolle indenfor den kreative industri.

Den første del af studiet fokuserer på generelle vilkår for arbejdet i den kreative industri i Danmark. Disse vilkår omfatter bl.a. en høj og stigende andel ’atypiske’ ansatte. Her er der dog væsentlige forskelle mellem den ‘kunstrelaterede’ del af den kreative industri,  hvor fuldtidsjob og tidsubegrænsede stilling er meget sjældne, og resten af den kreative industri, hvor der er flere af den type jobs. Et andet karakteristika er  arbejdsorganisering centreret om tidsbegrænsede projekter, og et tredje, at portfolio og netværk ofte er vigtigere for karrieren end uddannelsesbaggrund. Et fjerde vilkår er udbredt ’multi-jobbing’, som dog ikke forhindrer, at langt de fleste ansatte har deres hovedindkomst fra den kreative industri. Endelig er det overraskende, at organisationsgraden er stigende, og at langt de fleste fagforeninger organiserer mere end halvdelen af de kreative lønmodtagere indenfor deres respektive område, selvom organisationsgraden er lavere end gennemsnitligt på det danske arbejdsmarked og udbredelsen af overenskomster begrænset.  

Den anden del af studiet sammenligner grafisk design, der er en branche med rødder i traditionel industri, og spilindustrien, som er en relativ ny branche. Der er en række ligheder i løn- og arbejdsvilkår mellem de to brancher. De er begge præget af mange atypisk ansatte, af at portfolio og netværk er af stor betydning, af en opdeling i kerne- og periferiarbejdere og af uformelle relationer og flade job-hierarkier. Endvidere er der i begge brancher en række eksempler på innovative fællesskaber, der ofte går på tværs af det traditionelle lønmodtager-arbejdsgiverskel. Det drejer sig fx om nye typer af erhvervsorganisationer, et fagforeningsdrevet freelancebureau og en række græsrodsfællesskaber, der samler folk med samme faglige baggrund med henblik på vidensdeling.

Forskelle mellem de to brancher findes bl.a. i antallet af fultidsstillinger,  der er mere udbredte i spilindustrien end i grafisk design og i at flere grafiske designere end spiludviklere kombinere to eller flere jobs  og arbejder mere end 50 timer om ugen. Da overenskomstdækningen og arbejdsgivernes organisationsgrad samtidig er højere i den grafiske industri end i spilindustrien indikerer det, at stærkere traditionelle arbejdsmarkedsinstitutioner på sektorniveau ikke nødvendigvis sikrer bedre løn- og arbejdsvilkår på virksomhedsniveau. Mangel på højtkvalificeret arbejdskraft og en højere omsætning per medarbejder i spilindustrien kan, ligesom fraværet af lokalforhandlinger i den grafiske industri, være med til at forklare at den grafiske industris løn- og arbejdsvilkår ikke fremstår bedre end spilindustriens.

Den danske del af studiet er blevet udført af Trine Pernille Larsen, Patricia Thor Larsen og Mikkel Mailand.

Læs hele rapporten:‘Strategic, but vulnerable: Industrial Relations and Creative Workers (IR-CREA) - National report Denmark’