29. marts 2020

OK20: Livsfaseoverenskomst i en coronatid

Pressemøde om industriforliget
DI og CO-Industri indgik forlig den 9. februar. Industriforliget lagde traditionen tro rammen for de øvrige forlig og danner grundlag for det mæglingsforslag, der nu er sendt til afstemning blandt medlemmerne. Foto: DI

Nu sendes overenskomstresultatet for 600.000 lønmodtagere til afstemning blandt medlemmerne. Alt er forandret på grund af coronavirus og ingen ønsker konflikt. Tre procent mere på fritvalgsordningen har cementeret livsfaseoverenskomsten og sikret en bund i lønudviklingen for de fleste. Men vil medlemmerne overhovedet stemme?

Det private arbejdsmarked har indgået nye 3-årige overenskomster. Sidste led i den proces er, at forligsmanden fremsætter et samlet mæglingsforslag, der omfatter såvel de fornyede aftaler som de få områder, hvor parterne ikke kunne enes. Corona dominerer fuldstændigt mediebilledet. Både forhandlingernes gevinster og uløste spørgsmål synes næsten glemt. Dette kan føre til lav stemmedeltagelse, hvilket er skidt for legitimiteten af overenskomstsystemet og for det medlemsdemokrati, som afstemningen er udtryk for.

Corona ændrer alt

Coronavirussen og de afledte økonomiske konsekvenser har vendt op og ned på forventningerne til indtjening og beskæftigelse i Danmark. Da industriens gennembrudsforlig blev præsenteret den 9. februar, fremhævede DI’s adm. direktør, Lars Sanddal Sørensen, at dette ikke var en kriseoverenskomst. Det var givet DI direktørens forsigtige beskrivelse af, at der faktisk er ganske mange penge og nye goder til lønmodtagerne i aftalefornyelsen. Det er således besk ironi, at vi midt i overenskomstfornyelsen er tumlet ind i en sundhedskrise, der truer med at blive en alvorlig økonomisk krise. Det har fået enkelte stemmer i arbejdsgiverlejren til at tale om, at overenskomstfornyelsen er blevet for dyr og bør annulleres. Det kommer dog ikke til at ske. Blandt andet fordi 80% af lønmodtagerne er del af det bevægelige lønsystem, hvor der årligt aftales løn på virksomheden. Under finanskrisen så vi, at det hurtigt førte til en ganske anden lønudvikling end det signal, der ellers lå i overenskomstfornyelsen i 2007.

Livsfaseoverenskomsten udfoldet

Det markante løft af fritvalgsordningerne er givet populært blandt lønmodtagerne. Det frie valg består i, at den enkelte kan vælge mellem omsorgsdage med børnene, opsparing til pension, seniorfridage, flere fridage eller pengene udbetalt. Ordningen løftes nu med 3% således, at der i 2023 vil være 7% af lønsummen til fritvalg. Det svarer næsten til, at den enkelte lønmodtager hvert år har en ekstra månedsløn at råde over. Udbygningen af fritvalget cementerer, at fremtidens kollektive overenskomst skal indeholde betydelige individuelle valgmuligheder, som afspejler typiske behov i forskellige livsfaser: Mere tid til børnefamilierne, mulighed for at tjene mest muligt midt i arbejdslivet og mulighed for flere fridage i de sidste år på arbejdsmarkedet.

I denne coronatid vil det nok også blive bemærket, at løftet af fritvalget hvert år sikrer 1% ekstra på kontoen i overenskomstperioden. Særligt for lavtlønnende grupper kan dette blive et vigtigt bolværk, hvis den økonomiske krise bliver længerevarende.

Overenskomstresultatet indeholder også nye goder i form af øremærket barsel til anden forælder, mere løn til langtidssyge og en hel del mere. Dog indeholder det også et uløst problem om social dumping. Godt nok nåede byggeriets parter frem til en aftale, men reelt udskød de problemet til 2023, hvor der atter skal forhandles.    

Urafstemning i et coronaramt Danmark

Regulering af løn og arbejdsforhold i overenskomsterne er fagforeningernes måske vigtigste ydelse til medlemmerne, og derfor er det grundlæggende vigtigt, at stemmeprocenten bliver høj. OK17 kunne fremvise den største stemmedeltagelse siden 1973 og det skyldtes navnlig to faktorer.

For det første en vidt udbredt digital afstemning via e-mail og SMS. Herudover gik fagforeningsrepræsentanter rundt på arbejdspladserne med tablets, så medlemmerne kunne stemme i arbejdstiden. For det andet medførte den store medieopmærksomhed under OK17, herunder den aktive nej-kampagne, sandsynligvis også en større stemmedeltagelse.

Corona har helt afmonteret muligheden for møder på arbejdspladserne for store grupper af lønmodtagere og har lagt den såkaldte ’nej-kampagne’ – der har udgangspunkt i frustrationerne på byggeriets område – ned. I det hele taget levner corona-situationen ikke overenskomstfornyelsen meget plads i medierne.

Organisationernes svar er denne gang at sætte massivt ind digitalt, navnlig via Facebook, og dem som har ressourcerne vil også løbende ringe til medlemmer, der ikke har stemt. Det vil ramme medlemsgrupper, der på grund af corona er sendt hjem foran PC’en, men nok i mindre grad de mange medlemmer, der fortsat går på arbejde i butikker, fabrikshaller og på byggepladser.

Forventningen i organisationerne er, at medlemmerne i vid udstrækning vil stemme ja, uanset om de er fuldt tilfredse med resultatet. Dette kan tolkes som en måde at udvise samfundssind i en krisetid. Men mange vil måske ikke være opmærksomme på afstemningen eller være mindre engagerede, da de tænker et ja vil være en selvfølge. Alt andet lige, vil det være lidt af en bedrift, hvis det lykkes organisationerne at få samme høje stemmedeltagelse som ved OK17. Der er behov for opmærksomhed om og diskussion af aftaleresultaterne, da såvel gevinster som uløste problemer i denne aftalefornyelse har betydning på ganske langt sigt, hvor i mod coronavirussen forhåbentlig inden længe er under kontrol.

Analysen er skrevet af lektor Nana Wesley Hansen og centerleder Søren Kaj Andersen. Den blev bragt i Politiken lørdag 28. marts.