28. juni 2023

Unges arbejdsmiljø og rettigheder på digitale platforme

Ny analyse

Flere og flere unge arbejder for diverse online platforme, hvor de fx udbringer mad. Deres status som honorarmodtagere eller selvstændige betyder dog, at det er uklart, hvem der har ansvaret for deres arbejdsmiljø samt hvilke rettigheder og pligter, de unge har, hvilket sætter dem i en sårbar position. En ny rapport belyser unge under 18 års retsstilling på arbejdsmarkedet, herunder særligt det arbejdsmiljøretslige regelsæt i forbindelse med platformsarbejde.

Bud på cykel
Unge bude har ofte status om selvstændige eller honorarmodtagere. Foto: Colorbox

Unge er en særlig risikogruppe, fordi de ofte ikke har kendskab til arbejdsmiljølovens regler, og fordi de ikke er uddannede inden for det område, de arbejder på. Særligt unge i alderen 15-18 år er en gruppe, som har et særligt behov for beskyttelse af deres arbejdsmiljø. Det er understreget ved, at unge har særlige beskyttelsesregler i både arbejdsmiljøloven og bekendtgørelsen om unges arbejde. Når unge er ansat som lønmodtagere ved en arbejdsgiver, gælder en række arbejdsmiljøretslige regler, mens det er mere usikkert, hvad der gælder, når arbejdet udføres som honorarmodtager eller selvstændig. Unge selvstændige og honorarmodtagere, der ikke udfører arbejde for en arbejdsgiver, skal selv overholde de af arbejdsmiljølovens regler, der gælder for selvstændige, men de er ikke omfattet af lovens regler om fx hviletid og pauser. Dette gælder både unge selvstændige og honorarmodtagere, der arbejder via online platforme, og unge selvstændige og honorarmodtagere, der ikke arbejder via online platforme. Udfordringerne vedrørendes unges arbejdsmiljø på online platforme er derfor potentielt en bredere problematik, der også indbefatter arbejdsmiljøet for unge honorarmodtagere og selvstændige uden for platformene.

Unges retstilling i forbindelse med platformsarbejde

I rapporten belyses unge under 18 års retsstilling efter navnlig det arbejdsmiljøretlige regelsæt i forbindelse med platformsarbejde. Rapporten gennemgår den danske og europæiske arbejdsmiljølovgivning for unge under 18 år og ser på hvilken rolle, det spiller, om unge udfører arbejdet som henholdsvis lønmodtagere eller selvstændige. I den forbindelse ser rapporten også nærmere på forslaget om et platformsdirektiv, der bl.a. indeholder en såkaldt formodningsregel, der ud fra fem kriterier afgør, om der er en formodning for status som lønmodtager. Bliver forslaget vedtaget, vil flere platformsarbejdere sandsynligvis få status som lønmodtagere og dermed automatisk være dækket af arbejdsmiljøloven. Dette gælder også unge platformsarbejdere i alderen 15-18 år. Endelig vurderer rapporten potentielle arbejdsmiljørisici, unges retsstilling i forbindelse med arbejdsskader og indholdet i eksisterende overenskomster for platformsarbejdere i Danmark.

Læs hele analysen ’Unges arbejde for online platforme’ af Martine Stagelund Hvidt, Jens Kristiansen, Anna Ilsøe, Catherine Jacqueson og Søren Kaj Andersen.

Emner