Udviklingen i den faglige organisering - årsager og konsekvenser for den danske model

Formålet med denne undersøgelse var for det første at dokumentere udviklingen i arbejdsløshedskassernes dækningsgrad og fagforeningernes organisationsgrad fra det foreløbige højdepunkt i midten af 1990'erne og frem til 2008. For det andet var formålet med undersøgelsen at påvise a-kassemedlemmernes og fagforeningsmedlemmernes særlige karakteristika sammenholdt med de lønmodtagere, der ikke har ladet sig organisere. Med anvendelsen af en ny metode, der tager udgangspunkt i Finansministeriets Lovmodelregister, blev disse forskellige grupper kortlagt med hensyn til køn, alder, etnicitet, uddannelse, indkomst og branchetilhørsforhold. Dermed blev det også muligt at komme nærmere en forklaring på de faldende medlemstal, som har kunnet konstateres siden midten af 1990'erne.

Det er en grundantagelse i undersøgelsen, at det har særlige konsekvenser, at der ikke alene er tale om et fald i medlemstallet både i a-kasser og fagforeninger, men at især antallet af de såkaldte dobbeltmedlemmer, der er tilsluttet både a-kasse og fagforening, er gået ned. Dobbeltmedlemmerne har fra den danske aftalemodels etablering for godt 100 år siden udgjort kernetropperne i et aftalesystem baseret på regulering af løn- og arbejdsvilkår gennem kollektive overenskomster. Det markante fald i a-kassernes dækningsgrad og i de faglige organisationers organisationsgrad kan derfor udlægges som en svækkelse af forudsætningerne for opretholdelsen af et reguleringssystem, der bygger på parternes selvregulering.

Projektet blev afsluttet i efteråret 2010, hvor resultaterne blev offentliggjort i en rapport udsendt i serien LO-Dokumentation: Udviklingen i den faglige organisering: årsager og konsekvenser for den danske model.

FAOS-medarbejdere på projektet: Jesper Due, Jørgen Steen Madsen i samarbejde med Mie Dalskov, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Du kan læse mere om projektet i bl.a. rapporten Udviklingen i den faglige organisering: årsager og konsekvenser for den danske model