Løse ansættelser og mental sundhed

Flere og flere danskere arbejder som løst ansatte uden en fast fuldtidsansættelse. Flere internationale undersøgelser antyder, at løst ansatte har større risiko for at få problemer med mental sundhed, men dette er endnu underbelyst i dansk forskning. Formålet med dette projekt er at undersøge sammenhængen mellem løse ansættelser (herunder marginal deltid, tidsbegrænsede kontrakter, vikararbejde, platformsarbejde og freelanceri) og mental sundhed. Projektet søger at belyse de mentale sundhedskonsekvenser der knytter sig an til løse ansættelser, samt undersøgeproblemets omfang og hvilke tiltag der kan iværksættes for at imødekomme mentale sundhedsproblemer blandt løst ansatte.

Projektet inddeles i tre delprojekter.

1. Det første delprojekt undersøger, gennem register- og selvrapporteret data, sammenhængene mellem marginal deltidsbeskæftigelse (<15 timer/uge), mentale helbredsproblemer og arbejdsmarkedstilknytning. Dertil undersøges det, hvorvidt arbejdsmiljø og jobusikkerhed kan forklare disse sammenhænge.

2. Det andet delprojekt indebærer et kvalitativt studie i undersøgelsen af, hvordan arbejdsmiljøet hos løst ansatte håndteres på små og mellemstore arbejdspladser.

3. Det tredje delprojekt fokuserer på platformsarbejdere, hvor omfanget af platformsarbejde søges kortlagt gennem en større kvantitativ survey. Projektet undersøger endvidere hvilke udfordringer platformsarbejdere står overfor når det kommer til at sikre deres indkomst og beskæftigelsessikkerhed..

Projektet er del af et større forskningsprojekt, hvor Trine P. Larsen, Anna Ilsøe og Emma Steffensen Bach fra FAOS deltager i samarbejde med forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Projektperiode: foråret 2019 – foråret 2021
Finansiering: 500.000 fra Velliv Foreningen
Kontakt: Trine P. Larsen og Anna Ilsøe