8. marts 2016

Medlemsudviklingen i sammenlagte fagforbund i det 21. århundrede

Mikkel Zeuthen har - med Christian Lyhne-Ibsen som vejleder - skrevet speciale om relationen mellem fagforbundssammenlægninger og medlemsudvikling i Danmark i det 21. århundrede. 

Specialet er et kvantitativt, empirisk studie, som undersøger en række hypoteser udledt af teorier om individuelle motiver for fagforeningsmedlemskab samt organisatoriske sondringer mellem forbundstyper og sammenlægningsformer.

Ved brug af registerdata analyseres medlemsudviklingen i sammenlagte forbund med udgangspunkt i fire forskellige deskriptive statistiske mål for medlemsudvikling; antal medlemmer, organisationsgrad, subgruppe organisationsgrad og indmeldelser og udmeldelser. Dette suppleres med kontekstspecifik viden.

Resultaterne er blandede. Sammenlægningers påvirkning af medlemsudviklingen lader til at afhænge af særlige omstændigheder, som ikke hænger entydigt sammen med forbundstype eller sammenlægningsform, og overordnet set synes sammenlægninger ikke at påvirke medlemsudviklingen så drastisk, som man kunne forvente.

Konklusionen er relevant for den danske fagbevægelse, da den på den ene side viser, at sammenlægninger ikke løser medlemstabet med et snuptag – revitaliseringsstrategier må spille på flere tangenter. På den anden side åbner resultaterne op for, at fagbevægelsen genovervejer sin struktur og grænseinddelinger, da sammenlægninger omvendt ikke ser ud til at skade medlemsudviklingen.

Læs hele specialet her