24. januar 2017

FAOS får EU-bevilling til projekt om platformsøkonomi

FAOS har fået bevilget 50.000 euro af Europa-kommissionen til at gennemføre den danske del af et større EU-projekt om platformsøkonomi. Det danske delprojekt ledes af lektor Anna Ilsøe, FAOS, og udføres i samarbejde med videnskabelig assistent Louise Weber Madsen, FAOS.

Projektet IRSDACE, Industrial Relations and Social Dialogue in the Age of Collaborative Economy, er et komparativt projekt, hvis formål er at kortlægge og undersøge traditionelle og innovative former for social dialog og Industrial Relations praksisser indenfor platformsøkonomien i Danmark, Tyskland, Frankrig, Spanien, Belgien, Ungarn og Slovakiet. Med andre ord, hvordan fastsættes løn og arbejdsvilkår i en platformsøkonomi. Fokus er på såvel arbejdsplatforme  (f.eks. Task Rabbit) som kapitalplatforme (f.eks. AirBnB) og på kombinationer heraf (f.eks. Uber). Formålet med undersøgelsen er dels at afdække, hvordan traditionelle aktører på arbejdsmarkedet (fagforeninger, arbejdsgiverforeninger, staten, EU) oplever og responderer på platformsøkonomien, og dels at undersøge hvordan nye aktører oplever og agerer i platformsøkonomien (platformene, brugerne af platformene). Metodisk inddrager projektet både registerdata, web-surveys, web-scraping, fokusgrupper og interviews. Projektet skal bidrage med viden i forhold til at udvikle national og europæisk regulering af platformsøkonomien, der både sikrer ordentlige løn- og arbejdsvilkår og fair konkurrence samt stimulerer platformenes innovative og vækstmæssige potentiale.

Læs mere om IRSDACE – Social dialog i platformsøkonomien