31. maj 2012

Stier og barrierer for det gode samarbejde på arbejdspladsen

Forskningsnotat af Jonas Felbo-Kolding og Mikkel Mailand

En række studier har påpeget, at samarbejdet mellem ledelse og ansatte på danske virksomheder generelt set er velfungerende, og at tillid mellem aktørerne spiller en nøglerolle. Men der har manglet viden om en række andre forhold vedrørende dette lokale samarbejde. De tidligere analyser har vist, at samarbejdet på arbejdspladserne ikke altid kun foregår formelt i samarbejdsudvalgene, som bygger på LO og DA's samarbejdsaftale.

Derfor har projektet forsøgt at afdække, hvilke faktorer der fører til fravalg og tilvalg af samarbejdsudvalg (SU). Endvidere har projektet forsøgt at undersøge, hvilke andre forhold end tillid, der er afgørende for deltagernes vurdering af, om samarbejdet forløber godt. Projektet har også belyst, hvordan samarbejdet har fungeret under den økonomiske krise, og hvilken rolle krisen har spillet for samarbejdets kvalitet. Det har tidligere analyser haft svært ved at afdække, da de fleste af disse er gennemført under højkonjunktur. Endelig har projektet forsøgt at give mere end blot et øjebliksbillede af samarbejdet ved at forsøge at indkredse samarbejdets udvikling over tid.

Projektet bygger på en spørgeskemaundersøgelse, hvor 614 tillidsrepræsentanter og 225 ledere har udfyldt et omfattende spørgeskema om det daglige samarbejde på arbejdspladsen. Desuden er tillidsrepræsentanten og lederen på otte casearbejdspladser efterfølgende blevet interviewet nærmere om særligt udviklingen i samarbejdet over tid.

I undersøgelsen er der fundet svar på de fire undersøgelsesspørgsmål, og en lang række sammenhænge er analyseret og diskuteret. Nogle af dem er væsentligere og mere overraskende end andre. Disse svar og sammenhænge udgør undersøgelsens hovedpointer. Projektets seks hovedpointer er - startende med de mest overordnede og sluttende med de mest specifikke:

• Samarbejdet er sjældent entydigt godt eller entydigt dårligt.
• Samarbejdets kvalitet afhænger af et match mellem parternes forståelse af det gode samarbejde.
• Udfyldelsen af de formelle rammer for samarbejdet i Samarbejdsaftalen forudsætter uformelle relationer.
• En større andel af tillidsrepræsentanterne end lederne sætter pris på SU, men lederne vurderer samarbejdet mere positivt.
• Økonomisk krise er ikke lig dårligt samarbejde
• En større andel af lederne end tillidsrepræsentanterne tillægger samarbejdet betydning for håndteringen af den økonomiske krise

Læs hele hovedrapporten (pdf)
Læs en sammenfatning af hovedrapporten (pdf)