22. december 2011

Trade unions and precarious work

- Danish country report to the BARSORI-project

Forskningsnotat af Mikkel Mailand & Trine P. Larsen (december 2011)

Inden for de sidste 10-15 år er det samlede antal af atypisk ansatte på det danske arbejdsmarked øget, også selvom den nuværende økonomiske krise har reduceret antallet af nogle af disse typer af ansatte. Atypisk ansatte er samlet set overrepræsenteret blandt lavlønsgrupperne, de har dårligere adgang til sociale goder, større risiko for ledighed og deres karrieremuligheder er dårligere sammenlignet med fuldtidsansattes. De fleste af de atypiske ansættelsesformer, der analyseres i dette forskningsnotat, indeholder risiko for, at den ansattes situation på arbejdsmarkedet kan betegnes som 'prekær' (usikker). Det gælder for nogle typer af deltidsansatte, midlertidigt ansatte, vikaransatte, nogle typer af selvstændige, au pairs og i mindre grad for fleksjobbere. Det er dog vigtigt at gøre opmærksom på, at ikke alle ansatte dækket af disse ansættelsesformer kan betragtes som prekært ansatte.

Den danske fagbevægelse har igennem årene haft problemer med at adressere udfordringerne i forbindelse med de atypisk ansatte. Hvis der ses på tværs af fagforbund, har fagbevægelsens tilgang bevæget sig fra forsøg på at bekæmpe disse typer af ansættelser til forsøg på at forbedre vilkårene for de ansatte, der arbejder under dem. Dog ses denne udvikling ikke i forhold til alle typer af atypisk ansatte. Således anvendes 'bekæmpelsestilgangen' stadig i forhold til nogle typer af atypisk ansatte, mens den sameksisterer med 'forbedringstilgangen' i andre.

Ud over på dette generelle niveau er det vanskeligt at tegne et dækkende billede af de danske fagforeningers politik i forhold til atypisk og prekært ansatte. LO har indtil for nylig ikke haft en samlet strategi på området, og emnet har heller ikke haft høj prioritet i medlemsorganisationerne generelt, omend nogle organisationer har prioriteret det højere end andre. I de allerseneste år er der dog tegn på, at både LO og medlemsorganisationerne har opprioriteret emnet.

Forskningsnotatet stiller skarpt på fire cases, der illustrerer den danske fagbevægelses tilgang til atypisk og prekært ansatte. Den første case handler om forsøg på at organisere polske arbejdere i byggeriet. Den anden case drejer sig om forsøg på at få overenskomstdækket vikarerne i industrien. Den tredje case fokuserer på LO's 'Jobpatrulje', hvis formål det var at tjekke overholdelsen af regler for ungarbejdere, mens den fjerde case drejer sig om at forbedre de timelønnede universitetsansattes vilkår.

Nogle af de fire cases illustrerer udviklingen fra forsøg på at bekæmpe til forsøg på at forbedre. Desuden illustrerer casene succeser så vel som fejlslagne forsøg på at forbedre vilkårene for de atypisk ansatte; ressource-problemernes rolle; dilemmaer, når der skal vælges beslutningsarenaer; problemer med at tilrettelægge indsatserne på den rigtige måde; ansvarsfordelingen mellem hoved- og medlemsorganisationer; og betydningen af arbejdsgivernes holdning til lønmodtagerorganisationernes indsats.

Forskningsnotatet udgør det danske bidrag til det EU-finansierede projekt 'Bargaining for Social Rights', der analyserer fagforeningernes strategier i forhold til atypiske og prekære ansættelser i Holland, Italien, Slovakiet, Storbritannien, Tyskland og Danmark.

Download hele forskningsnotatet (pdf)

Læs projektets hovedrapport på engelsk og/eller download de enkelte lande-rapporter på Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies' (AIAS) hjemmeside her.

Se BARSOSIS-projektets hjemmeside her