Arbejdsfordeling

Arbejdsfordeling er en ordning, som virksomhederne kan tage i brug med henblik på at nedsætte medarbejdernes arbejdstid i perioder med ugunstige konjunkturer. Arbejds-giveren og medarbejdernes tillidsrepræsentant kan i så fald indgå en aftale om ’at gå på arbejdsfordeling’, hvilket vil sige, at de berørte medarbejdere skiftevis arbejder eller er hjemme uden løn.

Tiden, hvor medarbejderen ikke er på arbejde, betragtes som ledighed, og medarbejderen kan få supplerende dagpenge i perioderne uden arbejde. Det betyder også, at medarbejderen skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet i den arbejdsfrie periode.

Fordelen ved ordningen er, at virksomheden kan holde på kernemedarbejderne, som ellers vil blive savnet så snart krisen vender.

I Danmark er retningslinjerne for etablering af arbejdsfordeling aftalt i de kollektive overenskomster mellem arbejdsgivernes organisationer og lønmodtagernes fagforeninger. Den form, som kendes i dag, blev første gang nedfældet i Industriens Overenskomst i januar 1981 og anvendes primært inden for DA-LO-området.

Beslutningen om at ty til arbejdsfordeling er i realiteten arbejdsgiverens. Ifølge Hoved-aftalen mellem LO og DA fra Septemberforliget i 1899 hører det under arbejdsgiverens ret at lede og fordele arbejdet i henhold til virksomhedens tarv. Det skal dog ske indenfor de retningslinjer, som er aftalt i overenskomsten. I modsat fald kan medarbejdernes fagforening lade sagen overgå til fagretlig behandling.

Under hensyntagen til virksomhedens drift kan virksomheden ifølge retningslinjerne etablere arbejdsfordeling i en periode af 13 uger indenfor 12 på hinanden følgende måneder. De 13 uger kan lægges i forlængelse af hinanden, eller de kan opdeles henover året.

Selve fordelingen kan foregå på ugebasis – for eksempel en uge på arbejde, en uge i ledighed – eller lægges i forbindelse med weekend- og skifteholdsarbejde. Der kan dog ikke etableres arbejdsfordeling, hvor den daglige arbejdstid nedsættes eller er under to dage om ugen.

Senest en uge inden ikrafttrædelse skal et skema med en navneliste over de berørte medarbejdere sendes til de respektive arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer samt til det lokale jobcenter.

Ansøgning om en ny periode på 13 ugers arbejdsfordeling kan først ske fire uger efter afslutningen af første periode. En fornyet ansøgning skal sendes til det regionale arbejdsmarkedsråd, som skal godkende ansøgningen. Det skal ske fire uger inden planlagt ikrafttræden. Der kan ikke søges om en tredje periode umiddelbart efter afslutningen af anden periode.

Arbejdsfordeling har haft begrænset omfang, men blev markant udbredt da den finansielle krise ramte Danmark i efteråret 2008. Udbredelsen toppede i april 2009, da 20.176 var på arbejdsfordeling mod 807 i april året før. Siden krisens ophør er antallet af ansatte, som er omfattet af arbejdsfordelinger faldet markant.

© FAOS, 2019