11. august 2014

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejdssystemet indenfor LO-området

Forskningsnotat af Steen E. Navrbjerg og Jonas Felbo-Kolding

Der er i øjeblikket stor opmærksomhed på, hvad det psykiske arbejdsmiljø betyder for produktivitet og trivsel. I en ny rapport fra LO har FAOS i samarbejde med TeamArbejdsliv analyseret, hvordan arbejdet med især det psykiske arbejdsmiljø kan forbedres i samarbejdssystemet på arbejdspladserne.

Hovedkonklusionen fra rapporten er, at samarbejdet mellem ledelse og medarbejderrepræsentanter er helt afgørende for arbejdet med psykisk arbejdsmiljø. Spørgsmålet er så, hvordan de bedste betingelser for dette samarbejde kan skabes. Rapporten byder på en række væsentlige pointer, som her kan fremhæves:

• Ledelsen kan bedre lide ordet ’trivsel’ end begrebet ’psykisk arbejdsmiljø’. Trivsel opfattes som positivt og fremadrettet, mens psykisk arbejdsmiljø opfattes som problemorienteret.

• Samarbejds- og arbejdsmiljøkonsulenters rådgivning opleves som et positivt indspil til forbedring af samarbejdet, mens Arbejdstilsynets tilstedeværelse og pålæg opleves som en indgriben i ledelsesretten. Derfor foretrækker ledelsen klart, at parternes egne folk kommer på arbejdspladsen frem for Arbejdstilsynet.

• Sammenlagte udvalg – altså udvalg bestående af både samarbejdsorganisation og arbejdsmiljøorganisation – er ingen garanti for et godt samarbejde om psykisk arbejdsmiljø.

• De sammenlagte udvalg har den udfordring, at alle medarbejdere – også uorganiserede og ’gule’ – kan vælges til arbejdsmiljørepræsentant. Dermed kan de gule og/eller uorganiserede få adgang til samarbejdssystemet, som ellers er organisationernes ’maskinrum’.

• Psykisk arbejdsmiljø er til stadig forhandling, og arbejdsmiljørepræsentanter er sjældent særligt trænede i forhandling. De er vant til at bruge relativt klare regelsæt i forhold til ledelsen – og de regelsæt skal så følges. Det hænger sammen med, at arbejdsmiljøsystemet som helhed i vidt omfang er baseret på lovgivning og derfor også faste regler. Det passer ikke altid lige godt til udvikling af det psykiske arbejdsmiljø, hvor samarbejde og forhandling er udgangspunktet for fremskridt.

Overordnet viser rapporten således, at der er meget fokus på samarbejdet, når det gælder udviklingen af arbejdet med psykisk arbejdsmiljø. Det handler for fagbevægelsen om at bruge de muligheder, der er – fx ved at opruste de tillidsvalgte (fx forhandlingsmæssigt), ved at bruge de konsulenter, man allerede har, mere aktivt og ved at italesætte det psykiske arbejdsmiljø på en måde, så ledelsen lytter.

FAOS’ hovedbidrag til undersøgelsen er publiceret i dette forskningsnotat, der består af to dele: A) Et litteraturreview om erfaringer med samarbejdssystemets muligheder for at håndtere det psykiske arbejdsmiljø, herunder forskelle på store og små virksomheder. B) En afdækning af forbundenes og arbejdsgivernes samarbejdskonsulenters og arbejdsmiljøkonsulenters erfaringer og fortolkninger af samarbejdssystemets evne til at håndtere det psykiske arbejdsmiljø på virksomhederne. Den samlede rapport fra LO forventes at udkomme i efteråret 2014.

Læs forskningsnotatet med FAOS' bidrag (pdf)