Fakta om overenskomstforhandlinger

FAOS har udarbejdet nogle faktaark om overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked:

NYT FAKTAARK: Sammenkædning af mæglingsforslag i forligsinstitutionen
Dette faktaark beskriver, hvad sammenkædning indebærer og baggrunden herfor. Sammenkædningsreglen er en af forligsmandens vigtigste beføjelser og bruges rutinemæssigt ved de private overenskomstforhandlinger.

Oversigt over hovedforhandlingsområder og topforhandlere 2020
I dette faktaark får du overblik over, hvem der forhandler med hvem inden for de enkelte hovedområder.

Mindstebetaling og normalløn
I dette faktaark gives et overblik over, hvad begreber som mindstebetaling og normalløn dækker over. I Danmark findes der ikke en mindsteløn fastsat ved lov. Det er ved overenskomstforhandlingerne, at lønudviklingen reguleres i Danmark. Overordnet forhandles lønnen inden for to forskellige lønsystemer: Mindstebetaling/minimaløn og normalløn.

Forligsinstitutionen og konfliktrisiko
Forligsmandens vigtigste beføjelse er retten til at fremsætte mæglingsforslag og foretage en sammenkædet afstemning om mæglingsforslag. Det er dog blevet den almindelige praksis, at forligsmanden ikke selvstændigt beslutter at fremsætte mæglingsforslag. Det sker kun, hvis ingen af parterne direkte modsætter sig dette. Hermed understreges det, at Forligsinstitutionen i høj grad er parternes eget instrument udover at være det politiske systems redskab til at sikre arbejdsfreden. I dette faktaark kan du læse mere om Forligsinstitutionens rolle.

Oversigt over OK-resultater på det private arbejdsmarked gennem tiderne
På det private arbejdsmarked blev Septemberforliget i 1899 starten på en lang tradition for overenskomstforhandling af løn og arbejdsvilkår. I starten var særligt løn, arbejdstid og ferie omdrejningspunkt for forhandlingerne, mens blandt andet pension, barsel og uddannelse er blevet vigtige temaer sidenhed. I dette faktaark kan du se de vigtigste resultater af hver enkelt OK-forhandling fra Septemberforliget til i dag.

Resultat af LO-forbundenes urafstemning OK 2017
I dette faktaark kan du se resultatet af urafstemningen i forbindelse med OK 2017 for hvert enkelt LO-forbund. Du kan desuden aflæse, hvor stor en procentdel af medlemmerne i de respektive LO-forbund, der har afgivet en stemme.

Arbejdsmarkedspensioner i overenskomster på DA/LO-området 1993-2017
Arbejdsmarkedspensionerne blev indført på industriens område i forbindelse med OK 1991 og i 1993 fulgte næsten alle de resterende brancher trop. I dette faktaark kan du se den historiske udvikling af stigningstakterne for AMP i udvalgte DA/LO-brancher.

Opsigelse af overenskomster og varsling af konflikt
Opsigelse af overenskomster og varsling af eventuelle konflikter er væsentlige elementer i et overenskomstforløb. I dette faktaark kan du læse om de konkrete regler og bestemmelser for rettidige opsigelser og konfliktvarsler.

Oversigt over stemmeprocent og afstemningsresultater fra OK 1956 til OK 2017
Forligsmandens mæglingsforslag sendes til afstemning mellem forhandlerne på arbejdsgiversiden samt til urafstemning hos alle forbundsmedlemmer på arbejdstagersiden. I dette faktaark kan du se udviklingen i stemmedeltagelsen fra OK 1956 til OK 2017 samt afstemningsresultaterne for hver enkel forhandlingsperiode.