Faldende organisationsgrader - årsager og konsekvenser for den danske model

Formålet med denne undersøgelse var for det første at dokumentere udviklingen i arbejdsløshedskassernes dækningsgrad og fagforeningernes organisationsgrad fra det foreløbige højdepunkt i midten af 1990'erne og frem til 2008. For det andet var formålet med undersøgelsen at påvise a-kassemedlemmernes og fagforeningsmedlemmernes særlige karakteristika sammenholdt med de lønmodtagere, der enten helt har undladt at lade sig organisere i en overenskomstbærende fagforening, eller som har tilsluttet sig en af de ideologisk alternative, gule organisationer. Med anvendelsen af en ny metode, der tager udgangspunkt i Finansministeriets Lovmodelregister, kan disse forskellige grupper kortlægges med hensyn til køn, alder, etnicitet, uddannelse, indkomst og branchetilhørsforhold. Dermed var det også muligt at komme nærmere en forklaring på de faldende medlemstal, som har kunnet konstateres siden midten af 1990'erne.

Det var en grundantagelse i undersøgelsen, at det har særlige konsekvenser, at der ikke alene er tale om et fald i medlemstallet både i a-kasser og fagforeninger, men at især antallet af de såkaldte dobbeltmedlemmer, der er tilsluttet både a-kasse og fagforening, er gået ned. Dobbeltmedlemmerne har fra den danske aftalemodels etablering for godt 100 år siden udgjort kernetropperne i et aftalesystem baseret på regulering af løn- og arbejdsvilkår gennem kollektive overenskomster. Det markante fald i a-kassernes dækningsgrad og i de faglige organisationers organisationsgrad kan derfor udlægges som en svækkelse af forudsætningerne for opretholdelsen af et reguleringssystem, der bygger på parternes selvregulering.

Første del af projektet blev udført af Jesper Due og Jørgen Steen Madsen i samarbejde med Mia Dalskov, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE). Anden del af projektet, hvor der var specielt fokus på medlemmerne af de gule organisationer, blev udført af Christian Lyhne Ibsen i samarbejde med Jesper Due og Jørgen Steen Madsen samt AE.

Resultaterne af undersøgelsen blev offentliggjort i to hovedrapporter udsendt i serien LO-dokumentation, og de blev fulgt op med et FAOS Forskningsnotat.

Læs mere om den første rapport: Udviklingen i den faglige organisering - årsager og konsekvenser for den danske model

Læs mere om den anden rapport: Hvem organiserer sig? Forklaringer på medlemskab af fagforeninger og a-kasser

Læs mere om forskningsnotatet: Hvor melder de sig ind?