Tidslinje

 • Sep

  LO og DA indgår aftale om forårets decentrale OK-forhandlinger

  26. september 2016

  DA og LO har i dag indgået den såkaldte klimaaftale om de decentrale overenskomstforhandlinger 2017. Parterne er enige om, at overenskomsterne på DA/LO-området skal fornys gennem et decentralt forløb, og at en sikring af reelle forhandlinger på alle områder forudsætter en god og effektiv koordination af forhandlingsforløbet fra hovedorganisationernes side. DA og LO er enige om, at det er af central betydning, at de involverede organisationer i god tid forud for forhandlingerne og under disse aktivt medvirker til at skabe realistiske forventninger til indholdet af et forhandlingsresultat blandt lønmodtagere, arbejdsgivere og øvrige relevante samfundsgrupper. LO og DA er endvidere enige om, at overenskomstparternes muligheder for at foretage de nødvendige prioriteringer som udgangspunkt forudsætter, at overenskomsttemaer ikke behandles parallelt i andre fora, og at parterne vil tilstræbe, at dette ikke sker.

 • Dec

  FAOS afholder presseseminar om OK2017

  2. december 2016

  Centerleder ved FAOS Søren Kaj Andersen og Adjunkt Christian Lyhne Ibsen præsenterede i dag deres optaktsnotat til OK 2017. Under titlen: Konkurrenceevne og tryghed - forligsmuligheder under et usikkert opsving, fremlagde de mulige udfordringer ved det kommende overenskomstforløb.
  Læs hele notatet her
  Se slides fra dagens oplæg her

  Presseseminar - OK2017
 • Tryghed og fleksibilitet var temaer, da Dansk Byggeri og 3F holdt pressemøde

  Presseseminar - OK2017

  12. december 2016

  Dansk Byggeri og 3F holdt pressemøde, hvor de fremsatte deres temaer for de kommende overenskomstforhandlinger. Fra Dansk Byggeri var fleksibilitet i forhold til at lade flere forhandlinger foregå lokalt på arbejdspladsen i fokus, mens 3F havde tryghed som det store emne.

  Læs resumé her

 • Jan

  Optakt til overenskomstforhandlinger 2017

  I dag går OK 2017 officielt i gang. Centerleder ved FAOS, Søren Kaj Andersen, giver med afsæt i det optaktsnotat, som FAOS offentliggjorde i december, et kort resumés af de vigtigste emner ved dette års forhandlinger.
  Du finder hele notatet her

  4. januar 2017

 • Pressemøde i Industriens Hus skød forhandlingerne i gang

  4. januar 2017

  Pressemøde - OK2017

  Kim Graugaard, DI, Karsten Dybvad, DI, Claus Jensen, CO-Industri og Mads Andersen, CO-Industri ved dagens pressemøde i Industriens Hus

  Lønmodtagersiden var optimistisk i forhold til mere i lønningsposen, mens arbejdsgiversiden gjorde det klart, at det var vigtigt at blive ved med at skabe vækst og velstand.
  Læs resumé her

 • Feb

  Rettidig opsigelse af overenskomster

  7. februar 2017

  Af DA og LO's klimaaftale fremgår det, at der i dag, 7. februar, er frist for at opsige gældende overenskomster. Fristen i dag gælder dog kun, såfremt der ikke er aftalt særlige opsigelsesvarsler mellem de enkelte overenskomstparter. LO oplyser, at forbund og karteller som ikke har overenskomster med organisationer eller virksomheder under DA, skal selv sørge for at opsige overenskomsterne i henhold til de overenskomstbestemte frister. Overenskomster og tiltrædelsesoverenskomster inden for DA/LO-området kan opsiges af hovedorganisationerne.

  Læs mere om opsigelse af overenskomster her.

 • DI og CO-Industri har indgået forlig

  12. februar 2017

  DI og CO-Industri har indgået en tre-årig overenskomstaftale. Aftalen indholder bl.a. Støtte til uddannelse, en udvidet seniorordning, fuld løn under barsel og forbedringer af fritvalgsordningen.
  Overenskomsten gælder fra 1. marts 2017 til 1. marts 2020

  Læs mere om aftalen her:
  Dansk Industri: Treårig aftale i hus om industriens overenskomster
  CO-Industri: Historisk Uddannelsesløft i industrien

 • Frist for 1. konfliktvarsel

  10. februar 2017

  Fristen for et eventuelt 1. konfliktvarsel udløber i dag. Konflikten skal varsles af den konfliktende part til modparten. Der skal gives to varsler, hvoraf 1. varsel skal være modparten i hænde senest 14 dage før iværksættelsen af konflikten.

 • Frist for 2. konfliktvarsel

  17. februar 2017

  Fristen for et eventuelt 2. konfliktvarsel udløber i dag. Det andet varsel skal være modparten i hænde senest 7 dage inden iværksættelsen af konflikten. Normalt skal der gives to konfliktvarsler. Parterne kan dog vælge at indgå en supplerende procedureaftale, der fastslår, at det er tilstrækkeligt med et enkelt konfliktvarsel til at iværksætte en konflikt. Således kan konflikten iværksættes i løbet af kun syv dage i tilfælde af sammenbrud.

 • Forligsinstitutionen udsætter varslede konflikter

  22. februar 2017

  Forligsinstitutionen har modtaget en række konfliktvasler, som forligsmand, Ole Hasselgaard, i dag har valgt at udsætte. Det betyder, at der tidligst kan opstå konflikt 19. marts. Samtidig opfordrer Ole Hasselgaard "alle overenskomstparter, hvor der endnu ikke er indgået forlig, til i de
  kommende dage at intensivere forhandlingerne om overenskomstfornyelsen."
  Forligsmanden har mulighed for inden 15. marts at udsætte konfliktvarslerne med yderligere to uger, hvilket betyder, at en eventuel konflikt kan gå i gang den 4. april 2017. Både varsling af konflikt og forligsmandens udsættelse af konflikt er normale procedurer ved overenskomstforhandlinger. Det kan derfor ikke tolkes som et udtryk for, at der er en konflikt på vej.

 • Dansk Erhverv og HK har indgået overenskomst

  24. februar 2017

  HK og Dansk Erhverv Arbejdsgiver har i dag indgået en tre-årig aftale om
  fornyelse af både butiksoverenskomsten og funktionæroverenskomsten for handel,
  viden og service. Aftalen omfatter i alt cirka 186.000 personer i detailhandlen, engroshandlen, it-virksomheder og kontoransatte, og indeholder forbedringer på bl.a. løn, seniorordninger, forældreorlov, uddannelse, børns sygdom og vikararbejde.
  Læs Dansk Erhvervs pressemeddelelse
  Læs HK's pressemeddelelse
  Læs pressemeddelelse om kompensation for natarbejde her
  HK og Dansk Erhverv opretter fælles sekretariat

 • mar

  Overenskomsterne udløber

  1. marts 2017

  Ifølge klimaaftalen mellem LO og DA udløber rettidigt opsagte overenskomster d. 1. marts 2017. Dog er overenskomstparterne forpligtede til at overholde den udløbne overenskomsts bestemmelser, indtil der er indgået en ny. Strejke eller lockout kan tidligst varsles til i dag. Forligsmanden kan to gange udsætte en konflikt i to uger, så ved forhandlingssammenbrud er der tidligst storkonflikt 2. april.

 • Forligsmanden deltager i forhandlingerne på transportområdet

  3. marts 2017

  Forligsmand, Ole Hasselgaard, opfordrer i dag alle overenskomstparter, der endnu ikke har opnået forlig, til at fremskynde forhandlingerne mest muligt med henblik på en afklaring. Alle forhandlinger foregår fra dags dato i Forligs-institutionens regi og dermed inden for forligsmandslovens rammer. Det betyder, at Forligsinstitutionen har ansvaret for den overordnede styring af det samlede forhand-lingsforløb. Forhandlingerne foregår dog fortsat direkte mellem overenskomstparterne, medmindre parterne anmoder om Forligs-institutionens bistand.

  I forhold til de væsentlige normalløns-overenskomster på transportområdet mellem DI og 3F Transport, som endnu ikke er faldet på plads, vil forhandlingerne fra i dag blive videreført med forligsmandens deltagelse.

  Ole Hasselgaard har aftalt nyt møde med DA og LO mandag den 6. marts 2017, kl. 13.00.

 • Forlig mellem 3F transport og DI på plads.

  4. marts 2017

  3F’s Transportgruppen og Dansk Industri blev i dag enige om en fornyelse af Lager- og Transportoverenskomsten - også kaldet Fællesoverenskomsten.  
  Med afsæt i dette forlig fortsætter forhandlingerne mellem 3F Transport og DI om de øvrige overenskomster på transportområdet, som samlet omfatter ca. 35.000 medarbejdere.
  Læs om forliget på DI's hjemmeside
  Læs om forliget på 3F's hjemmeside

 • Byggeriet har lavet overenskomts

  7. marts 2017

  Tirsdag eftermiddag lykkedes det 3F’s Byggegruppe og Dansk Byggeri at nå til enighed om en ny overenskomst for ca. 80.000 ansatte i byggeriet. 
  Læs 3F's udlægning af forliget
  Læs Byggeriets udlægning af forliget

 • Forligsmanden sætter frist til 16. marts

  10. marts 2017

  Der er på nuværende tidspunkt infgået forlig på overenskomstområder, der omfatter 75 procent af de involverede lønmodtagere. Forligsmand, Ole Hasselgaard, opfordrer de igangværende forhandlingsparter til at fremskynde forhandlingerne og beder samtidig om, at han senest den 16. marts 2017 kl. 9.30 får en status fra dem, der på det tidspunkt endnu ikke er har indgået forlig.
  Bliv klogere på forløbet i Forligsinstitutionen her

 • Mæglingsskitse på plads

  24. marts 2017

  Forligsmand, Ole hasselgaard, præsenterede i dag sin mæglingsskitse. Med skitsen er cirka 500.000 privatansatte lønmodtagere på LO/DA-området nu endnu et skridt tættere på at få nye overenskomster.
  Læs mæglingsskitsen her

 • Endeligt mæglingsforslag på plads

  27. marts 2017

  Forligsmand Ole Hasselgaard har i dag fremsat et mæglingsforslag om fornyelse af marts-overenskomsterne på det private arbejdsmarked.

  Læs mæglingsforslaget her

  Stemmeseddel lægges i stemmeboks

  Mæglingsforslaget sendes nu til urafstemning, hvor det forkastes eller godkendes ved almindeligt stemmeflertal. Hvis afstemningsdeltagelsen er under 40 %, kræver forkastelse dog, at mindst 25 % af de stemme-berettigede har stemt nej til mæglingsforslaget.

  Se afstemningsresultaterne fra tidligere OK-forhandlinger her.

 • Apr

  OK-2017: Større valgmulighed for den enkelte

  7. april

  Søren Kaj Andersen og Christian Lyhne Ibsen har skrevet en artikel, der opsumerer dette års overenskomstforhandlinger. Senere følger et Forskningsnotat, der dykker dybere ned i forløbet OK-2017 på det private arbejdsmarked.

  Læs artikel

 • Mæglingsforslaget stemmes igennem

  20. april

  Afstemningsresultaterne er nu offentliggjort, og overenskomsterne er stemt igennem med en ja-procent på knap 57 procent. På LO’s hjemmeside kan man se følgende oversigt over stemmeprocenter og stemmefordeling i de enkelte LO-forbund.

  Stemmeberettiget Stemme-procent Ja-procent
  Blik og Rør 8.123 48,9 51,7
  El-forbundet 17.335 63,9 54,4
  Jernbaneforbundet 509 48,9 36,5
  Metal 72.084 58,2 71,2
  3F 183.133 49,9 40,1
  FOA 3.589 45,6 86,8
  NNF 12.899 74,8 >13,0
  HK 92.238 47,6 83,2
  Malerforbundet 7.457 52,6 39,8
  Serviceforbundet 8.458 35,5 78,4
  TL 7.345 45,4 87,0
  I alt (urafstemning) 413.170 51,8 56,4
  SL (kompetent forsamling) 1.250 51,8 96,7
  Samlet LO 414.420 51,8 56,5

  Sammenlign afstemningsresultaterne med tidligere overenskomstafstemninger her
  Læs om sammenkædning og Forligsinstitutionens rolle her
  Læs pressemeddelelse fra CO-Industri her

 • Mussum ipsum cacilds

  11 hours ago via Twitter

  Mussum ipsum cacilds, vidis litro abertis. Consetis adipiscings elitis. Pra lá , depois divoltis porris, paradis. Paisis, filhis, espiritis santis. Mé faiz elementum girarzis, nisi eros vermeio, in elementis mé pra quem é amistosis quis leo. Manduma pindureta quium dia nois paga. Sapien in monti palavris qui num significa nadis i pareci latim. Interessantiss quisso pudia ce receita de bolis, mais bolis eu num gostis.

 • Maj

  Mussum ipsum cacilds

  11 hours ago via Twitter

  Mussum ipsum cacilds, vidis litro abertis. Consetis adipiscings elitis. Pra lá , depois divoltis porris, paradis. Paisis, filhis, espiritis santis. Mé faiz elementum girarzis, nisi eros vermeio, in elementis mé pra quem é amistosis quis leo. Manduma pindureta quium dia nois paga. Sapien in monti palavris qui num significa nadis i pareci latim. Interessantiss quisso pudia ce receita de bolis, mais bolis eu num gosti