Tillid, retfærdighed og samarbejdsevne

Speciale af Kamma Skrubbeltrang, vejledt af Anna Ilsøe

Dette speciale undersøger forholdet mellem social kapital i arbejdet og oplevet stress.

I de teoretiske diskussioner afdækkes flere af social kapital-begrebets samfundsvidenskabelige forståelser, som diskuteres over for en dansk arbejdsmiljøteoretisk forståelse af begrebet i form af Peter Hasles teori om virksomhedens sociale kapital. Diskussionerne bidrager til en forståelse af grundlaget for Hasles teori, og kommer med bud på steder, hvor teorien kunne styrkes ved inddragelse af begreber fra den samfundsvidenskabelige teori.

Den kvantitative analyse tager udgangspunkt i data fra spørgeskemaundersøgelsen 'Arbejdsmiljø og helbred 2012' fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Ved hjælp af logistisk regressionsanalyse findes en sammenhæng mellem lav social kapital på arbejdspladsen og øget risiko for oplevelse af stress.

Specialet konkluderer, at når man fokuserer på social kapital inden for en arbejslivskontekst, ser det ud til, at social kapital fungerer som en ressource for individerne og dermed har en beskyttende effekt over for oplevelsen af stress. Perspektiverende lægges op til diskussioner af eventuelle negative effekter af social kapital på individet, samt om effekten af social kapital i arbejdslivet er ens for henholdsvis mænd og kvinder.

Læs specialet i sin helhed her (pdf)