Migranterne og den danske model - udfordringer og samspil

Essay af Mikkel Mailand & Søren Kaj Andersen

I essayet diskuteres, hvordan udfordringen fra den begyndende arbejdskraftmangel er forsøgt taget op i form af rekruttering af arbejdskraft fra vores nabolande og i form af forsøg på at forbedre arbejdsmarkedsintegrationen af de flygtninge og indvandrere, der har opholdt sig her i flere år, og som primært kommer fra ikke-vestlige lande. Endvidere ses på i hvilket omfang disse 'nye' og 'gamle' migranter er omfattet af den danske model for arbejdsmarkedsregulering med dens vægt på flexicurity og kollektive aftaler, og hvad migranternes tilstedeværelse på det danske arbejdsmarked betyder for modellen.

For det første fremføres det, at selvom flexicurity burde hjælpe migranternes integration på vej, så er de gamle migranter relativt dårligt integrerede på arbejdsmarkedet. For det andet argumenteres for, at migranterne, på trods af forsøg på i højere grad at få dem dækket, ikke i særlig høj er grad dækket af modellens security-del. Inklusion af migranterne i flexicurity-modellen er vigtig for grupperne selv, men er også vigtig for sammenhængskraften i den danske model og konkurrenceevnen, fordi flexicurity på sigt kan blive en konkurrenceparameter i forsøgene på at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. For det tredje argumenteres for, at de nye migranter kan påvirke modellens lønniveau i det omfang deres lønninger ligger under danske gennemsnitslønninger.

Essay i Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse 2006, oktober 2007.

Publikationen fås ved henvendelse til Jeanette Bille, Arbejdsmarkedsstyrelsen, jbi@ams.dk